אישור החוק - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 16), התשע"ו-2016

יום שני 13 יוני 2016 19:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 66

עמר בר-לב
מנחם אליעזר מוזס
מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יצחק כהן
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיכאל אורן
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

משה גפני
עאידה תומא סלימאן
מרב מיכאלי
איתן ברושי
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יריב לוין
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

צחי הנגבי
ענת ברקו
אמיר אוחנה
יולי - יואל אדלשטיין
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ז' בסיוון התשע"ו (13 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1033, מיום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016), עמ' 914.

    תיקון סעיף 201. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ו, עמ' 885. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20 – (1) אחרי סעיף קטן (א2) יבוא: "(א3) על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבעה בדין או בהסכם התניה שלפיה שיעור ההפקדה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "שיעור ההפקדה" שבסעיף קטן (ד) (בסעיף קטן זה – שיעור ההפקדה) לקופת גמל מסוג מסוים עומד על שיעור מסוים משכרו של העובד וכולל תשלום של המעסיק לרכישת ביטוח מועדף בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד או בשיעור של 2.5% משכרו כאמור, לפי הנמוך, ושיעור ההפקדה לפי הדין או ההסכם לסוג אחר של קופת גמל עומד על שיעור נמוך יותר, לא יראו בהתניה כאמור התניה של מעסיק לגבי שיעור ההפקדה בעד עובד לסוג מסוים של קופות לפי הסעיף הקטן האמור, ובלבד שהעובד יהיה זכאי לשיעור הפקדה שלא יפחת משיעור ההפקדה כמפורט להלן: (1) מיום כ"ו בשבט התשע"ו (5 בפברואר 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) – שיעור ההפקדה למרכיב תשלומי המעסיק, כפי שנקבע בדין או בהסכם לאותו סוג של קופת גמל; (2) מיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – 6.25%; (3) מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ואילך – 6.5%."; (2) בסעיף קטן (ד) – (א) לפני ההגדרה ""בעל רישיון", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני"" יבוא: ""ביטוח מועדף" – כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.;"; (ב) בהגדרה "שיעור ההפקדה", בפסקה (1), המילים "כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה" – יימחקו. תחילה2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ו בשבט התשע"ו (5 בפברואר 2016).
משוב א- א+