אישור החוק - הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס` 7), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 17:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

יצחק כהן
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מנחם אליעזר מוזס
מרב מיכאלי
שלי יחימוביץ
צחי הנגבי
אמיר אוחנה
מרדכי יוגב

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 7), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 930, מיום י"ט בתמוז התשע"ה (6 ביולי 2015), עמ' 764.

    תיקון סעיף 51. בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב–2002‏ ס"ח התשס"ב, עמ' 400; התשע"ד, עמ' 287. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5(א)(1), במקום "שיעור התגמול ליום, לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, שהגיע" יבוא "שכר העבודה הרגיל של עובד או ההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי לפי סעיף 273 לחוק הביטוח הלאומי, לפי העניין, שהגיעו". הוספת סעיף 8א2. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא: "תקרת הקצבה8א.(א) גובה הקצבה המשולמת לחייל מילואים נכה לפי סעיפים 3 ו-6(א) או הקצבה המשלימה המשולמת לפי סעיף 8(א), לא יעלה על שיעור התגמול ליום לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, שהגיע לחייל המילואים הנכה במועד האירוע שבשלו הוכר כנכה לפי חוק הנכים, כשהוא מוכפל בשלושים, כפול שיעור הקצבה בהתאם לסעיף 6(א) אשר לו זכאי חייל מילואים נכה. (ב) גובה הקצבה המשולמת לשאיריו של חייל מילואים שנספה, לפי סעיפים 4 ו-6(ב) או הקצבה המשלימה המשולמת לפי סעיף 8(א), לא יעלה על שיעור התגמול ליום לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, שהגיע לחייל המילואים הנספה ערב מותו, כשהוא מוכפל בשלושים, כפול שיעור הקצבה בהתאם לסעיף 22 לחוק שירות הקבע. (ג) ניכויים והפחתות מקצבת הנכות או מקצבת השאירים כאמור בסעיפים 6(ב) ו-7, יבוצעו לאחר שהוחלה על הקצבאות התקרה לפי סעיף קטן (א) או (ב), לפי העניין." הוספת סעיף 11א3. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא: "מועד תשלום קצבת שאירים11א.על אף האמור בסעיף 11, קצבת שאירים תשולם ביום הראשון של כל חודש, החל בחודש הראשון שאחרי החודש שבו נולדה העילה לקצבה, והתשלום הראשון יהיה בעד החודש שבו נולדה העילה לקצבה." תחילה, תחולה והוראות מעבר4. (א) תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול גם על חייל מילואים זכאי ועל שאיר זכאי שהוכרו לפי הוראות החוק העיקרי בשל נכות או פטירה שאירעו לפני יום התחילה, אולם הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, לעניין חישוב גובה הקצבאות, יחולו על תשלום קצבאות מיום התחילה ואילך, אף אם הנכות או הפטירה אירעו לפני יום התחילה. (ב) על אף האמור בסעיף 11 לחוק העיקרי, חייל מילואים נכה או שאיריו של חייל מילואים שנספה, שלא היו זכאים לקצבה בהתאם לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה ושעשויים להיות זכאים לקצבה בהתאם לחוק זה, יוכלו להגיש בקשה לקצבה עד תום שנתיים מיום התחילה.
משוב א- א+