קריאה שנייה - הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 59), התשע"ו-2016

יום שני 28 מרץ 2016 22:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 64

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

אחמד טיבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
איתן ברושי
יואב קיש
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1014, מיום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016), עמ' 474.

    תיקון סעיף 201.בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ו, עמ' 316. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות שבהתקיימן תהיה הרשות רשאית לקבוע כללים לעניין יישום של תקן דיווח כספי בין-לאומי בתשקיף לפני מועד תחילתו המחייב של התקן; כללים כאמור וכל שינוי בהם יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, והודעה על פרסומם ומועד תחילתם תפורסם ברשומות; לעניין זה, "תקן דיווח כספי בין-לאומי" – תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בין-לאומיים (International Accounting Standard Board – IASB)." תיקון סעיף 36א2.בסעיף 36א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ו) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות שבהתקיימן תהיה הרשות רשאית לקבוע כללים לעניין יישום תקן דיווח כספי בין-לאומי כהגדרתו בסעיף 20(ג) בדוחות לפי סעיף זה לפני מועד תחילתו המחייב של התקן; כללים כאמור וכל שינוי בהם יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, והודעה על פרסומם ומועד תחילתם תפורסם ברשומות." תיקון סעיף 54יא13. בסעיף 54יא1(א) לחוק העיקרי – (1) בהגדרה "רשות חוץ", אחרי "במדינת חוץ" יבוא "ופיקוח על ביצועם"; (2) בהגדרה "מזכר הבנה", בסופה יבוא "ובפיקוח על ביצועם"; (3) בהגדרה "סיוע לרשות חוץ", בסופה יבוא "ופיקוח על ביצועם". תיקון סעיף 54יא24. בסעיף 54יא2(2) לחוק העיקרי, במקום "ביצועם ואכיפתם" יבוא "ביצועם, אכיפתם ופיקוחם". תיקון סעיף 54יא45. בסעיף 54יא4(א) לחוק העיקרי, אחרי "בסמכויות לפי סעיפים" יבוא "52מג,", אחרי "ו-56ב עד 56ג1" יבוא "סעיף 43 לפקודת מעצר וחיפוש וסעיף 3 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח–2007‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 72. (בסעיף זה – חוק נתוני תקשורת)", אחרי "56ב1 או 56ג1" יבוא "סעיף 43 לפקודת מעצר וחיפוש או סעיף 3 לחוק נתוני תקשורת", ובסופו יבוא "ואם הנושא של הבקשה לסיוע הוא פיקוח – תיעשה הפעלת הסמכויות לפי סעיפים 56א, 56א1 או 56ו בלבד". תיקון סעיף 54יא56. בסעיף 54יא5 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "(בסעיף זה – ידיעה)"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "או מסמך שהגיע לידיו מכוח הסמכה כאמור, או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו" יבוא "שהגיעה אליו מכוח הסמכה כאמור"; (3) בסעיף קטן (ג), במקום "לא יועברו ידיעה, מסמך או העתק כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)," יבוא "לא תועבר ידיעה", במקום "הם ישמשו" יבוא "היא תשמש", ובמקום "נמסרו" יבוא "נמסרה"; (4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג1) יושב ראש הרשות רשאי לאשר לרשות חוץ להעביר ידיעה לשם ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך ופיקוח על ביצועם, לרשות ממשלתית אחרת או לרשות שהוקמה מכוח הסכם בין מדינות ורשאי הוא להתנות העברת ידיעה כאמור בתנאים." תיקון סעיף 54יא67.בסעיף 54יא6 לחוק העיקרי, במקום אשר "נמנעה" יבוא "אשר מנועה או נמנעה". תיקון סעיף 54יא88. בסעיף 54יא8(2) לחוק העיקרי, אחרי "פעולת אכיפה" יבוא "או פיקוח". תיקון סעיף 54יא99. בסעיף 54יא9(ב) לחוק העיקרי, אחרי "במדינת חוץ" יבוא "ופיקוח על ביצועם". תיקון סעיף 56ה10. בסעיף 56ה לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הרשות רשאי לגלות ידיעה או להראות מסמך למפקח על הבנקים או לממונה כהגדרתם בסעיף 52סו(ד), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידם. (ג) לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף זה." תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
משוב א- א+