קריאה שנייה - הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 00:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 57

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יגאל גואטה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעל גרמן
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

שלי יחימוביץ
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016) [בישיבה שהחלה ביום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 883, מיום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014), עמ' 892.

    הגדרות1. בחוק זה – "אמצעי שליטה", ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי); "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה: (1) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח; (2) חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק; (3) מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.; (4) מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק; (5) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי); (6) גוף אחר המספק שירותים פיננסיים, שקבע שר האוצר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת; "חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.; "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.; "חוק הסדרת העיסוק" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 416.; "חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.; "כללי החשבונאות המקובלים" – כללי החשבונאות החלים על התאגיד לפי דין, ובאין כללים שחלים על התאגיד לפי דין – תקני חשבונאות שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות; "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.; "שכר" – לרבות תנאים נלווים לשכר, ובכלל זה החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד–מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד; "תאגיד פיננסי" – גוף פיננסי או תאגיד שליטה, למעט אחד מאלה: (1) מי שקיבל רישיון בנק חוץ, לפי סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי) ס"ח התשמ"א, עמ' 232.; (2) מי שקיבל רישיון מבטח חוץ, לפי סעיף 15(א)(2) לחוק הפיקוח על הביטוח; (3) מנהל תיקים זר שהוא עוסק זר כהגדרתו בסעיף 10א לחוק הסדרת העיסוק; (4) מנהל קרן חוץ כהגדרתו בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994, שקיבל היתר מרשות ניירות ערך להציע יחידות בישראל כאמור בסעיף 113ב לחוק האמור; (5) תאגיד פיננסי זר אחר שקבע שר האוצר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת; "תאגיד קשור" לתאגיד פיננסי – כל אחד מאלה: (1) לעניין תאגיד פיננסי שהוא גוף פיננסי – (א) תאגיד הנשלט בידי הגוף הפיננסי; (ב) תאגיד השליטה של הגוף הפיננסי; (ג) גוף פיננסי אחר שתאגיד השליטה שלו הוא תאגיד השליטה של הגוף הפיננסי וכן תאגידים שבשליטתו; (2) לעניין תאגיד פיננסי שהוא תאגיד שליטה שאינו גוף פיננסי – כל הגופים הפיננסיים שהוא תאגיד השליטה שלהם וכן תאגידים שבשליטתם; "תאגיד שליטה" של גוף פיננסי – תאגיד שמתקיימים בו כל אלה: (1) הוא שולט בגוף הפיננסי; (2) הוא מחזיק 30 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף הפיננסי שהוא שולט בו כאמור בפסקה (1); (3) יותר ממחצית מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה בגופים פיננסיים שהוא שולט בהם; "תגמול" – לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, הטבה שהיא ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני ושאינו פיצויי פיטורים על פי דין, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכול למעט דיבידנד. אישור התקשרות למתן תגמול2. (א) התקשרות של תאגיד פיננסי עם נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד הפיננסי, במישרין או בעקיפין, באשר לתנאי כהונתו או העסקתו, הכוללת מתן תגמול שההוצאה החזויה בשלו, כפי שחושבה למועד האישור בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, צפויה לעלות על שני מיליון וחצי שקלים חדשים בשנה (להלן – סכום ההתקשרות), טעונה אישור של אלה, בסדר הזה: (1) ועדת התגמול של התאגיד הפיננסי, ובהיעדר ועדת תגמול – ועדת הביקורת של התאגיד הפיננסי אם קיימת ועדה כאמור; (2) דירקטוריון התאגיד הפיננסי, ובתאגיד פיננסי שחלה לגביו חובה למנות דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים – גם אישור של רוב הדירקטורים החיצוניים או הבלתי תלויים, לפי העניין; (3) בתאגיד פיננסי שהוא חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות – אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק האמור, בשינויים המחויבים. (ב) לא תאושר התקשרות כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן היחס שבין ההוצאה החזויה, לפי עלות משרה מלאה, בשל התגמול האמור בסעיף קטן (א) לבין ההוצאה בשל התגמול הנמוך ביותר, לפי עלות משרה מלאה, ששילם התאגיד הפיננסי, במישרין או בעקיפין, לעובד התאגיד, לרבות עובד של קבלן כוח אדם שהתאגיד הפיננסי הוא המעסיק בפועל שלו, ועובד של קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל התאגיד הפיננסי, בשנה שקדמה למועד ההתקשרות, קטן מ-35; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות" ו"מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.. (ג) הוראות סעיף 280 לחוק החברות יחולו, בשינויים המחויבים, על התקשרות של תאגיד פיננסי עם נושא משרה בכירה או עובד כאמור בסעיף קטן (א) שלא אושרה בהתאם להוראות סעיף זה, ובכלל זה אם נפל בהליך האישור פגם מהותי או אם ההתקשרות נעשתה בחריגה מהותית מן האישור. (ד) סכום ההתקשרות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום פרסומו של חוק זה ואילך. חישוב התגמול לגבי כהונה או העסקה בקבוצת חברות3. חישוב סכום התגמול הניתן לנושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי לעניין סעיף 2(א), יכלול את סך כל התגמולים המשולמים לו בקשר לכהונתו או העסקתו הן בתאגיד הפיננסי והן בתאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי. תיקון פקודת מס הכנסה
משוב א- א+