אישור החוק - חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 21), התשע"ו-2016

יום שני 07 מרץ 2016 19:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מנחם אליעזר מוזס
מיקי לוי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מכלוף מיקי זוהר

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 620, מיום כ"ד בשבט התשע"ו (3 בפברואר 2016), עמ' 58.

    תיקון סעיף 22א 1.בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957‏ ס''ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ה, עמ' 140. (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים), בסעיף 22א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) במקרים האמורים בפסקת משנה (א) או (ב) שבסעיף קטן (ב)(1), לא יעלה שכר הטרחה המרבי על שכר הטרחה האמור באותה פסקת משנה, לפי העניין, גם אם לאחר מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר לוועדת העררים או ערעור לבית המשפט, והוא נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק." תיקון חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול)
משוב א- א+