להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 177), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 20:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יצחק וקנין
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 177), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1028, מיום כ"ט באדר א' התשע"ו (9 במרס 2016), עמ' 872.

    תיקון סעיף 3101. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 635. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 310, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) נפטר ילד נכה כהגדרתו בסעיף 221, שהיתה משתלמת בעדו למבוטח גמלה לפי סימן ו' לפרק ט', ישולם למבוטח האמור מענק בסכום השווה לסכום הבסיסי." תחילה ותחולה2. תחילתו של סעיף 310(א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016) (להלן – יום התחילה), והוא יחול לגבי ילד נכה כאמור באותו סעיף שנפטר ביום התחילה ואילך.
משוב א- א+