קריאה שנייה - חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון מס` 2), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 19:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נורית קורן

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון מס' 2), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 979, מיום י"ג בכסלו התשע"ו (25 בנובמבר 2015), עמ' 266.

    תיקון סעיף 361.בחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד–2014‏ ס"ח התשע"ד, עמ' 306; התשע"ו, עמ' 193. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 36(ב)(14), בסופו יבוא "תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה;". החלפת סעיף 422.במקום סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא: "תחילה42.תחילתו של חוק זה שלוש שנים מיום פרסומו, אולם השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את יום תחילתו של החוק בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה (להלן – יום התחילה)." תחילה ודיווח לכנסת3.תחילתו של חוק זה ביום כ"א באדר א' התשע"ו (1 במרס 2016); שר החקלאות ופיתוח הכפר ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת על ההיערכות ליישומו של החוק העיקרי, בתום תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
משוב א- א+