אישור החוק - חוק החברות (תיקון מס` 27), התשע"ו-2016

יום שני 15 פברואר 2016 17:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

רחל עזריה
מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
קסניה סבטלובה
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב
ירון מזוז
משה יעלון
ענת ברקו
שולי מועלם-רפאלי
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק החברות (תיקון מס' 27), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באדר א' התשע"ו (15 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 988, מיום ב' בטבת התשע"ו (14 בדצמבר 2015), עמ' 314.

    תיקון סעיף 118א1. בחוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ה, עמ' 36. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 118א, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) ועדת ביקורת שמתקיימים בה התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) יכולה לשמש גם ועדת תגמול." תיקון סעיף 1212. בסעיף 121 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ג)(1), במקום "שני שלישים" יבוא "רוב"; (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) על אף הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) רשאי השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, לקבוע כי החלטה לפי אותם סעיפים קטנים תינתן לתקופות העולות על שלוש שנים, לסוגי חברות ובתנאים שיקבע." תיקון סעיף 240 3. בסעיף 240(א) לחוק העיקרי, במקום "רשאית למנות דירקטור חיצוני שאינו תושב ישראל" יבוא "רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן יהיה למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל". תיקון סעיף 242 4. בסעיף 242(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב שהפכה לחברה ציבורית רשאי דירקטור חיצוני שכיהן ערב המועד שבו הפכה לחברה ציבורית, להמשיך ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה הציבורית עד תום תקופת כהונתו לפי סעיף 245".
משוב א- א+