קריאה שנייה - חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס` 15), התשע"ו-2016

יום שני 15 פברואר 2016 16:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
שולי מועלם-רפאלי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 15), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באדר א' התשע"ו (15 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 994, מיום ט"ז בטבת התשע"ו (28 בדצמבר 2015), עמ' 330.

    תיקון סעיף 61.בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר), התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 440; התשע"ב, עמ' 167. , בסעיף 6 – (1) ברישה, במקום "י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)" יבוא "כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)"; (2) בסעיף 24א המובא בו, בכל מקום, במקום "שר המשטרה" יבוא "השר לביטחון הפנים".
משוב א- א+