להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 21), התשע"ו-2016

‏יום שלישי ‏09 ‏פברואר ‏2016 01:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
מרב מיכאלי
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

ענת ברקו
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 620, מיום כ"ד בשבט התשע"ו (3 בפברואר 2016), עמ' 58.

    תיקון סעיף 22א 1.בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957‏ ס''ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ה, עמ' 140. (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים), בסעיף 22א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) במקרים האמורים בפסקת משנה (א) או (ב) שבסעיף קטן (ב)(1), לא יעלה שכר הטרחה המרבי על שכר הטרחה האמור באותה פסקת משנה, לפי העניין, גם אם לאחר מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר לוועדת העררים או ערעור לבית המשפט, והוא נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק." תיקון חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול)
משוב א- א+