הסתייגות - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016

‏יום שלישי ‏02 ‏פברואר ‏2016 00:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יצחק וקנין
עיסאווי פריג`
אילן גילאון
עאידה תומא סלימאן
אוסאמה סעדי
דב חנין
חנין זועבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
איתן כבל
שלי יחימוביץ
איתן ברושי
עמר בר-לב

נגד 39

יצחק כהן
יגאל גואטה
יואב בן צור
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
מירי רגב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נורית קורן
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

ענת ברקו
נאוה בוקר
יולי - יואל אדלשטיין
בצלאל סמוטריץ
שולי מועלם-רפאלי
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 963, מיום ו' בחשוון התשע"ו (19 באוקטובר 2015), עמ' 108.

    תיקון סעיף 31. בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 737. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) (1) היה לשוטר חשד סביר שאדם עומד לבצע עבירת אלימות נגד אחר, רשאי הוא לערוך חיפוש על גופו של האדם כדי לבדוק אם הוא נושא עמו שלא כדין נשק; לעניין סעיף זה יראו חשד סביר כאמור, בין היתר, אם במקום ציבורי האדם מתנהג באופן בריוני, ובכלל זה נוקט אלימות מילולית או איומים או מתנהג באופן מרתיע או מפחיד אחר. (2) התעורר חשד סביר כאמור בפסקה (1) לגבי אנשים שחברו יחד, תחול סמכות החיפוש גם לגבי כל אחד מהם." הוספת סעיף 6ב – הוראת שעה2.בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף 6א יבוא: "סמכות שוטר לחיפוש על גופו של אדם במקום מועד לפעילות חבלנית עוינת6ב.(א) מפקד מחוז במשטרת ישראל רשאי להכריז על מקום שקיים לגביו חשש ממשי שעלולה להתבצע בו פעילות חבלנית עוינת כמקום שבו רשאי שוטר לערוך חיפוש על גופו של אדם כדי לבדוק אם הוא נושא עמו שלא כדין נשק (בסעיף זה – מטרת החיפוש), אף אם לא קיים נגדו חשד סביר כאמור בסעיף 3(ב) או (ב1); על חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיף 3(ג) ו-(ד). (ב) בהכרזה כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו המקום שבו קיים החשש לפעילות החבלנית העוינת ותקופת תוקפה של ההכרזה, ובלבד שלא תעלה על 21 ימים וכל עוד קיים החשש; מפקד המחוז רשאי להאריך את ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת; עלתה תקופת ההכרזה על חודשיים, טעונה ההארכה את אישורו של המפקח הכללי של המשטרה. (ג) הוכרז כאמור בסעיף קטן (א), יודיע מפקד המחוז לציבור העוברים במקום המוכרז על קיומה של סמכות החיפוש לפי סעיף זה. (ד) המפקח הכללי של המשטרה יקבע בנוהל הוראות בדבר אופן ביצוע החיפוש, כדי להבטיח את הגשמת מטרת החיפוש בלבד ובשים לב להוראת סעיף 1, ובדבר הדרכים להודעה לציבור על הכרזה לפי סעיף קטן (ג). (ה) ב-1 בנובמבר של כל שנה, ידווח השר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, על מספר ומיקום ההכרזות שניתנו לפי סעיף זה, הטעמים להכרזות, החיפושים שנערכו והשפעת ההכרזות, על פי הערכתו, על ביטחון הציבור." תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – הוראת שעה
משוב א- א+