קריאה שנייה - הצעת חוק תעריפי התחבורה הציבורית, התשע"ו-2016

‏יום שני ‏18 ‏ינואר ‏2016 18:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 91

יצחק כהן
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

יעל גרמן
טלב אבו עראר
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אברהם נגוסה
ירון מזוז
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה יעלון
מכלוף מיקי זוהר
גילה גמליאל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק תעריפי התחבורה הציבורית, התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בשבט התשע"ו (18 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 998, מיום א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016), עמ' 340.

    הגדרות1. בחוק זה – "חוק הפיקוח" – חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.; "מס ערך מוסף" – מס ערך מוסף לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.; "צווי התעריפים" – צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח–2008‏ ק"ת התשס"ח, עמ' 433., וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשס"ג–2003‏ ק"ת התשס"ג, עמ' 964., כפי שיתעדכנו מזמן לזמן; "תעריפי התחבורה הציבורית" – תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית הקבועים בצווי התעריפים, כולל מס ערך מוסף; "השרים" – שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים. הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית2. (א) עד ליום י"ד בשבט התשע"ו (24 בינואר 2016), יעדכנו השרים את תעריפי התחבורה הציבורית בהתאם להוראות חוק הפיקוח, כך שהם יופחתו בשיעור של 14.5% לעומת תעריפי התחבורה הציבורית שהיו בתוקף ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016). (ב) על עדכון בהתאם לסעיף קטן (א) יחולו מנגנוני עיגול הסכומים הקבועים בצווי התעריפים. הגדלת תשלומי הסובסידיה לתחבורה הציבורית3.בעקבות הפחתת התעריפים לפי סעיף 2, יוגדלו התשלומים שהמדינה מעבירה למפעילי התחבורה הציבורית למימון הפעלת התחבורה הציבורית; הגדלת תשלומים כאמור תחול על מפעילי התחבורה הציבורית שלגביהם היא נדרשת ובשיעור הנדרש, לפי ההסכמים שהיו בין המדינה למפעילי התחבורה הציבורית במועד תחילתו של חוק זה. עדכון תשלומי הסובסידיה לתחבורה הציבורית4.שונה שיעור מס ערך מוסף, יותאמו התשלומים שהמדינה מעבירה למפעילי התחבורה הציבורית למימון הפעלת התחבורה הציבורית, כך שבעקבות שינוי שיעור המס כאמור לא יחול שינוי בתעריפי התחבורה הציבורית, אולם התעריפים ימשיכו לכלול מס ערך מוסף, בשיעורו המעודכן; הוראות סעיף זה יחולו על התשלומים המשולמים למפעילי התחבורה הציבורית שלגביהם נדרשת ההתאמה ובשיעור הנדרש, לפי ההסכמים שיהיו בין המדינה למפעילי התחבורה הציבורית, באותה העת.
משוב א- א+