אישור החוק - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 41), התשע"ו-2016

‏יום שלישי ‏05 ‏ינואר ‏2016 19:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הכנסת (תיקון מס' 41), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד בטבת התשע"ו (5 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 608, מיום כ"ו בכסלו התשע"ו (8 בדצמבר 2015), עמ' 20.

    תיקון סעיף 661. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 309. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 66 – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "האמור יחול גם על ישיבת ועדה של הכנסת המתקיימת מחוץ למשכן הכנסת"; (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) יושב ראש הכנסת יורה על איסור או הגבלה של כניסה לשטחים מסוימים במשכן הכנסת לשדלנים שניתן להם היתר כניסה לפי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח–1968 ס"ח התשכ"ח, עמ' 197.." תיקון סעיף 672.בסעיף 67 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) הוא היה עובד של חבר הכנסת בששת החודשים שקדמו למועד מתן ההיתר; הוראה זו תחול על מי שהיה עובד של חבר כנסת אחד או יותר במשך שנה רצופה לפחות בסמוך לפני התקופה האמורה." תיקון סעיף 683.בסעיף 68 לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הזדהות"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת" יבוא "אדם המנוי בסעיף 67(2)", ובסופו יבוא "וכן מה האינטרס הישיר שהוא מבקש לקדם."; (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) שדלן הנוכח בישיבת ועדה של הכנסת, במשכן הכנסת או מחוצה לו, יבקש לרשום בפרוטוקול הישיבה את שמו, את עובדת היותו שדלן, את שם התאגיד שהוא פועל במסגרתו ואת הלקוח שעבורו הוא פועל באותה ישיבה, וכן לקוחות קבועים נוספים שלו או של התאגיד כאמור שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר." תיקון סעיף 694. בסעיף 69 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) – (א) בפסקה (5), במקום "עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת" יבוא "אדם המנוי בסעיף 67(2)"; (ב) אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) יפגע, בפעילותו כשדלן, פגיעה ממשית בכבוד הכנסת או חבריה; (7) יפנה, בכתב או בכל פה, בקשר לפעילותו כשדלן, לעובד מרכז המחקר והמידע של הכנסת."; (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מההוראות לפי פרק זה" יבוא "או ננקטו כלפיו הליכי חקירה פלילית או העמדה לדין בקשר לפעילותו כשדלן", במקום "שניתן לו לפי פרק זה" יבוא "שניתן לו לפי פרק זה, לרבות שלילה על־תנאי,", אחרי "למשכן הכנסת," יבוא "לרבות איסור על-תנאי,", ואחרי "שדלנים" יבוא "ואנשים". תחילה והוראת מעבר5.(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016). (ב) הוראות סעיף 67(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא יחולו על מי שערב תחילתו של חוק זה היה לו היתר לפעול כשדלן בכנסת.
משוב א- א+