אישור החוק - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 216), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏04 ‏ינואר ‏2016 20:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

משה כחלון
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
משה גפני
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
אופיר אקוניס
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נגד 30

אילן גילאון
דב חנין
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
קסניה סבטלובה
איתן כבל
איתן ברושי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בטבת התשע"ו (4 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 986, מיום ב' בטבת התשע"ו (14 בדצמבר 2015), עמ' 302.

    תיקון סעיף 67ו1. בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 274. (להלן – הפקודה), בסעיף 67ו(ב), במקום פסקה (2) יבוא: "(2) אם מקבל הדיבידנד הוא חבר בני אדם – השיעור הקבוע בסעיף 126." תיקון סעיף 126 2. בסעיף 126 לפקודה – (1) בסעיף קטן (א), במקום "26.5%" יבוא "25%"; (2) בסעיף קטן (ג), במקום "על אף הוראות סעיף קטן (א), על הכנסתו" יבוא "בחישוב ההכנסה החייבת לפי סעיף קטן (א) תיכלל הכנסתו" והמילים "יוטל מס חברות בשיעור של 25%" ו"ויוטל עליה מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף קטן (א)" – יימחקו ; (3) בסעיף קטן (ד), במקום "החל על פי סעיף קטן (ג)" יבוא "החל על ההכנסה מדיבידנד כאמור בסעיף קטן (ג)" והסיפה החל במילים "ושיעור המס הכולל" – תימחק; (4) בסעיף קטן (ה), במקום "המס החל לפי סעיף קטן (ג)" יבוא "המס החל על ההכנסה מדיבידנד כאמור בסעיף קטן (ג)"; (5) בסעיף קטן (ו), במקום "בשיעור של 25%" יבוא "בשיעור הקבוע בסעיף קטן (א)". תחילה ותחולה3. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה ביום התחילה ואילך. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבעה לחברה תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף 7 לפקודה, יחולו על הכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה המיוחדת שבה חל יום התחילה (בסעיף קטן זה – תקופת השומה הנוכחית) ההוראות כמפורט להלן: (1) על החלק השווה להכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה הנוכחית כשהיא מוכפלת ביחס שבין התקופה שמיום תחילת תקופת השומה הנוכחית עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) לבין סך כל תקופת השומה הנוכחית, יחולו הוראות סעיף 126 לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה; (2) על יתרת הכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה הנוכחית יחולו הוראות סעיף 126 לפקודה כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.
משוב א- א+