להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס` 3), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2015 19:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 47

גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

מכלוף מיקי זוהר
ירון מזוז
אברהם נגוסה
סילבן שלום
מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 30

דב חנין
עמר בר-לב
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בטבת התשע"ו (28 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 981, מיום י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015), עמ' 270.

    תיקון סעיף 11. בחוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א–2011‏ ס"ח התשע"א, עמ' 732; התשע"ד, עמ' 54. (להלן – הוראת השעה), בסעיף 1 – (1) ברישה, במקום "י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)" יבוא "י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)"; (2) בפסקה (1), הסיפה החל במילים "בסעיף 249" תסומן "(א)", ואחריה יבוא: "(ב) אחרי סעיף 251ג יבוא: ייעוד וניהול של כספי היטל שמירה ואגרת שמירה251ד.(א) עירייה תנהל את הכספים שהתקבלו מהיטל או אגרה שנקבעו בחוק עזר כאמור בסעיף 249(33) בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו. (ב) העירייה רשאית להשתמש בסכומים שנגבו כהיטל שמירה או כאגרת שמירה אך ורק למימון ענייני שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה, בנושאים שנקבעו כאמור בסעיף 249(33). (ג) הכספים כאמור בסעיף קטן (א) ינוהלו בידי גזבר העירייה באופן שיאפשר מעקב אחר התקבולים מכל מקור וההוצאות שהוצאו למטרות השונות; הגזבר יגיש למועצה, אחת לשנה, דין וחשבון על התקבולים וההוצאות כאמור ועל הנושאים שלמימונם הוצאו. (ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על כספי היטל שמירה או אגרת שמירה שנקבעו בחוק עזר שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו–2015."; (3) בפסקה (2), בסופה יבוא "ולפני "268א," יבוא "251ד,"". תיקון סעיף 22. בסעיף 2 להוראת השעה, במקום "י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)" יבוא "ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)", ובסופו יבוא "ובלבד שעד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) אישרה מועצת הרשות המקומית חוק עזר המאפשר גביית אגרה או היטל כאמור בסכום שאינו עולה על הסכום שקבע שר הפנים כאמור, וראש הרשות הביא את חוק העזר לידיעת השר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות או סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, לפי העניין.".
משוב א- א+