הסתייגות - חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס` 20), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏02 ‏נובמבר ‏2015 21:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נגד 38

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
נורית קורן
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ו (2 בנובמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 959, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015), עמ' 88.

    הוספת סעיף 24א1. בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971‏ ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ה, עמ' 78. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 24 יבוא: "החלטת בית המשפט על אמצעים ודרכי טיפול לאחר הרשעה24א.על אף האמור בסעיף 24 רישה, רשאי בית משפט לנוער, לאחר שהרשיע את הקטין וגזר את דינו כאמור בפסקה (1) לסעיף האמור, לצוות, נוסף על העונש שהטיל, על קבלת התחייבות מאת הורהו של הקטין או על חיוב ההורה בתשלום קנס, הוצאות משפט או פיצוי, לפי פסקאות (3), (7) או (8) של סעיף 26, והכול אם מצא כי קיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן." תיקון סעיף 272.בסעיף 27(ב) לחוק העיקרי, אחרי "לסעיף 26" יבוא "שנקבעו לקטין", ובמקום הסיפה החל במילים "הוראות פרקים ד' ו-ה'" יבוא "הוראות סימנים ד' ו-ה' וסעיפים 77 עד 79 בפרק ו' לחוק העונשין, למעט הוראות סעיף 71 לחוק האמור." תיקון סעיף 293.בסעיף 29 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), אחרי "לפי סעיפים" יבוא "24א,"; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)(1) חיוב שהוטל על הורה הקטין לפי פסקאות (3), (7) ו- (8) של סעיף 26, לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים. (2) הורה בית המשפט על חיוב כאמור, יקבע את מועד תשלומו ורשאי הוא לקבוע כי החיוב ישולם לשיעורין; לא קבע בית המשפט מועד כאמור, ישולם החיוב מיד. (3) על גביית חיוב כאמור יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.
    "; (3) בסעיף קטן (ב), לפני "צו כאמור" יבוא "לעניין ערעור,".
משוב א- א+