אישור החוק - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 162), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏12 ‏אוקטובר ‏2015 20:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

אבי (משה) דיכטר

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 162), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 935, מיום כ"ח בתמוז התשע"ה (15 ביולי 2015), עמ' 808.

    תיקון סעיף 225א1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ה, עמ' 220. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 225א, סעיף קטן (ו) – בטל. תיקון סעיף 225ב2.בסעיף 225ב לחוק העיקרי, סעיף קטן (ג) – בטל. תיקון סעיף 225ג3.בסעיף 225ג לחוק העיקרי, סעיף קטן (ז) – בטל. תיקון סעיף 225ד4.בסעיף 225ד לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב) – בטל. תיקון סעיף 2325.בסעיף 232(ב1) לחוק העיקרי, המילים "בתקופת תוקפו של הסעיף האמור" – יימחקו. תיקון חוק עובדים זרים
משוב א- א+