הסתייגות - הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 42 והוראת שעה)

‏יום חמישי ‏30 ‏יולי ‏2015 02:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עאידה תומא סלימאן
אוסאמה סעדי
טלב אבו עראר
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
שלי יחימוביץ

נגד 64

יצחק כהן
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מנחם אליעזר מוזס
אברהם נגוסה
ירון מזוז
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מכלוף מיקי זוהר
אבי (משה) דיכטר
דוד אמסלם
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק-יסוד: הכנסת קובע ששר או סגן שר רשאי להתפטר מהכנסת למשך כהונתו ברשות המבצעת, ולחזור לכנסת עם עזיבתו את הרשות המבצעת. ראש הממשלה, וכן ממלא מקומו ומי שהתמנה לראש ממשלה בפועל לא רשאי להפסיק את חברותו בכנסת. נקבע כי בכל עת, רק שר או סגן שר אחד מכל רשימה, יוכל להתפטר מהכנסת עם אפשרות לחזור, והבא במקומו ברשימת המועמדים יבוא במקומו. לחבר הכנסת המחליף יהיו את כל הזכויות והחובות של חבר כנסת ”רגיל” במשך כהונתו בכנסת, וההצעה שומרת על עצמאותו – השר שהתפטר מהכנסת לא רשאי להחליט שאינו מרוצה מתפקודו של חבר הכנסת המחליף אותו, ולחזור לכנסת תוך כדי כך שהוא ממשיך לכהן כחבר הממשלה. השר שהתפטר רשאי לחזור מהתפטרותו ולחזור לכנסת רק במקרים מוגבלים – אם הוא חדל להיות שר או סגן שר, או אם התמנה לראש הממשלה, כולל ממלא מקום וראש ממשלה בפועל. לבסוף, נקבע מנגנון ”החלפה”, לפיו שני שרים מאותה רשימה המכהנים ברשות המבצעת רשאים להודיע שהם ”מחליפים” ביניהם מי ימשיך לכהן כחבר כנסת.
  בנוסף נעשו תיקונים נלווים בחוק-יסוד: הממשלה, שמבהירים את מעמדו של סגן שר והקשר שלו לרשות המחוקקת: ראשית, נקבע שסגן שר יצהיר אמונים מכוח תפקידו החדש. שנית, נקבע כי ועדות הכנסת יהיו רשאיות לזמן את סגן השר להופיע בפניהן, זאת באמצעות השר שלו.
  עוד נקבע כי התפטרות או פיטורין של סגן שר לא יחולו מיד, כפי שהיה קבוע בעבר בחוק-היסוד: הממשלה, אלא ייכנסו לתוקף לאחר 48 שעות, בדומה להסדר שחל לגבי שרים. ללא התיקון, הפסקת הכהונה לאלתר תביא להחלפתו של חבר הכנסת, מבלי לאפשר לסגן השר זמן התארגנות או חרטה.
  ההוראות בחוקי-היסוד שעוסקות בהפסקת כהונתו של שר או סגן שר נקבעו כהוראת שעה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים, לעומת זאת ההוראות שעוסקות בהצהרת האמונים ובמנגנון ההתפטרות של סגן השר נקבעו כהוראת קבע.

החוק המלא


 • חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 42 והוראת שעה) *
  התקבל בכנסת ביום י"ד באב התשע"ה (30 ביולי 2015) [בישיבה שהחלה ביום י"ג באב התשע"ה (29 ביולי 2015)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 940, מיום ד' באב התשע"ה (20 ביולי 2015), עמ' 884.

  תיקון סעיף 231.בחוק-יסוד: הכנסת‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ד, עמ' 554. (להלן – חוק היסוד), בסעיף 23 – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "דינם של שר וסגן שר שאינם חברי הכנסת"; (2) במקום "חבר ממשלה שאינו חבר" יבוא "שר או סגן שר שאינם חברי", במקום "דינו" יבוא "דינם", במקום "חבר ממשלה שהוא חבר" יבוא "שר או סגן שר שהם חברי", ובמקום "לו" יבוא "להם". הוספת סעיף 42ג2. אחרי סעיף 42ב לחוק היסוד יבוא: "הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר42ג.(א) חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר רשאי להפסיק את חברותו בכנסת לפי הוראות סעיף זה; הפסקת חברות כאמור תהיה בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, ויחולו עליה הוראות סעיף 40; הוראות סעיף זה לא יחולו על חבר הכנסת המכהן כראש הממשלה, ממלא מקומו, או ראש הממשלה בפועל. (ב) חבר הכנסת שמסר הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חברותו בכנסת נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שההודעה הגיעה לידי יושב ראש הכנסת, זולת אם חזר בו מהודעתו קודם לכן בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת; הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה, והכול כפי שייקבע בחוק. (ג) נפסקה חברותו בכנסת של שר או סגן שר לפי הוראות סעיף זה, תתחדש חברותו בכנסת שאליה נבחר בהתקיים אחד מאלה: (1) הוא חדל לכהן כשר או כסגן שר; (2) הוא היה לראש הממשלה ; (3) הוא נקבע לכהן כראש הממשלה בפועל; (4) הוא היה לממלא מקום ראש הממשלה. (ד) נפסקה חברותו בכנסת של חבר הכנסת וכל עוד לא נתחדשה לפי סעיף זה, לא תיפסק חברותו בכנסת, לפי הוראות סעיף זה, של חבר כנסת נוסף שנבחר באותה רשימת מועמדים. (ה) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), שר או סגן שר שהיה חבר הכנסת והפסיק את חברותו בכנסת לפי סעיף זה וחבר הכנסת שהוא שר או סגן שר, שנבחרו באותה רשימת מועמדים, רשאים להודיע ליושב ראש הכנסת בהודעה משותפת בכתב על חידוש חברותו בכנסת של השר או סגן השר שחברותו הופסקה ועל הפסקת כהונתו של חבר הכנסת האחר, באותו מועד (בחוק-יסוד זה – הודעת החלפה). (2) על חידוש החברות והפסקת החברות בכנסת בהתאם להודעת החלפה יחולו הוראות סעיף קטן (ב), בשינויים המחויבים, אולם חזרה מהודעת ההחלפה תהיה רק בהודעה משותפת בכתב ליושב ראש הכנסת של מגישי הודעת ההחלפה. (3) לא ימסור חבר הכנסת שחברותו בכנסת נתחדשה לפי פסקה (1), הודעת החלפה נוספת בתקופת כהונתה של אותה הכנסת." תיקון סעיף 433.בסעיף 43 לחוק היסוד – (1) בסעיף קטן (ב), במקום "מכוח הוראת סעיף קטן (א)" יבוא "מכוח הוראות סעיף זה"; (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) מי שחברותו בכנסת נפסקה לפי סעיף 42ג(א) ו-(ב), תתפנה משרתו ויבוא במקומו המועמד כאמור בסעיף קטן (א); נתחדשה חברותו בכנסת לפי סעיף 42ג(ג) יחולו הוראות סעיף קטן (ב) סיפה. (ד) מי שחברותו בכנסת נפסקה בהתאם להודעת החלפה לפי סעיף 42ג(ה) (בסעיף זה – חבר הכנסת המוחלף), תתפנה משרתו ויבוא במקומו מי שהגיש עמו את הודעת ההחלפה כאמור באותו סעיף. (ה) נתחדשה חברותו בכנסת של חבר הכנסת המוחלף לפי סעיף 42ג(ג), יחולו הוראות סעיף קטן (ב) סיפה. (ו) נתחדשה חברותו בכנסת של חבר הכנסת המוחלף בהתאם להודעת החלפה נוספת לפי סעיף 42ג(ה), יחולו הוראות סעיף קטן (ד)." תיקון חוק-יסוד: הממשלה
משוב א- א+