הסתייגות - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 119), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏20 ‏יולי ‏2015 22:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
עאידה תומא סלימאן
יוסף ג`בארין
טלב אבו עראר

נגד 69

יצחק כהן
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מיכאל אורן
מיקי לוי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
עמיר פרץ
ציפי לבני
יצחק הרצוג
עמר בר-לב
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מירי רגב
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התיקון לחוק מתייחס לשני נושאים, האחד יידויי אבנים לעבר שוטרים וכלי רכב משטרתיים. בעניין זה נקבעה עבירה חדשה המתייחסת באופן ספציפי ליידוי אבנים, ונקבע לה עונש של חמש שנות מאסר.
  הנושא השני מתייחס לניסוח מחדש של עבירת ירי או יידוי אבן או חפץ אחר לעבר כלי רכב בנתיב תחבורה. הוחלט למחוק את פסקה (3) בסעיף 332 בחוק העונשין, התשל”ז–1977, ובמקומו לקבוע סעיף חדש ובו שתי עבירות בדרגות חומרה שונות.
  העבירה ראשונה קובעת איסור על ירי או זריקה של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של נוסע או של מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, או שיש בו כדי לפגוע בכלי תחבורה בנסיבות שיש בהן כדי לעורר פחד או בהלה. עבירה זו חלה גם כאשר אין במעשה כדי לסכן אדם אלא רק כדי לפגוע בכלי התחבורה וכן לא נדרש להוכיח כוונה לפגוע, העונש המרבי הקבוע לעבירה זו הוא 10 שנות מאסר.
  העבירה השנייה חלה כאשר בירי או בזריקה של אבן או חפץ אחר יש כדי לסכן נוסע או אדם אחר שבקרבת נתיב התחבורה ואשר הייתה מטרה לפגוע בו. עבירה זו במדרג חמור יותר, והעונש הקבוע לה הוא 20 שנות מאסר, כפי שהיה קבוע בסעיף 332(3) האמור.
  יובהר כי העבירות חלות גם על ירי או יידויי של חפצים אחרים ובכלל זה; ירי מנשק, ירי של זיקוקים, יידויי בקבוקי תבערה ועוד.
  בנוסף לכך, נקבע כי העבירה החדשה תוסף לרשימת העבירות בהן מוסמך לדון דן יחיד, שכן גם היום נושא זה נדון בדן יחיד.

החוק המלא


 • חוק העונשין (תיקון מס' 119), התשע"ה–2015 *
  התקבל בכנסת ביום ד' באב התשע"ה (20 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 897, מיום י"ב בחשוון התשע"ה (5 בנובמבר 2014), עמ' 122.

  הוספת סעיף 275א1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ה, עמ' 32. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 275 יבוא: "הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות275א.המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו – מאסר חמש שנים." תיקון סעיף 3322. בסעיף 332 לחוק העיקרי, פסקה (3) – תימחק. הוספת סעיף 332א3. אחרי סעיף 332 לחוק העיקרי יבוא: "יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה332א.(א) המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של הנוסע בכלי התחבורה או את מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, או שיש בו כדי לפגוע בכלי התחבורה בנסיבות שיש בהן כדי לעורר פחד או בהלה, דינו – מאסר עשר שנים. (ב) המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של הנוסע בכלי התחבורה או את מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, במטרה לפגוע בנוסע או במי שנמצא בקרבה כאמור, דינו~– מאסר עשרים שנים." תיקון חוק בתי המשפט
משוב א- א+