הסתייגות - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 119), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏20 ‏יולי ‏2015 22:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עאידה תומא סלימאן
אחמד טיבי
דב חנין
מסעוד גנאים

נגד 69

יצחק וקנין
יואב בן צור
דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

עמיר פרץ
קסניה סבטלובה
ציפי לבני
יוסי יונה
איתן ברושי
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

ענת ברקו
יולי - יואל אדלשטיין
בצלאל סמוטריץ

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התיקון לחוק מתייחס לשני נושאים, האחד יידויי אבנים לעבר שוטרים וכלי רכב משטרתיים. בעניין זה נקבעה עבירה חדשה המתייחסת באופן ספציפי ליידוי אבנים, ונקבע לה עונש של חמש שנות מאסר.
  הנושא השני מתייחס לניסוח מחדש של עבירת ירי או יידוי אבן או חפץ אחר לעבר כלי רכב בנתיב תחבורה. הוחלט למחוק את פסקה (3) בסעיף 332 בחוק העונשין, התשל”ז–1977, ובמקומו לקבוע סעיף חדש ובו שתי עבירות בדרגות חומרה שונות.
  העבירה ראשונה קובעת איסור על ירי או זריקה של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של נוסע או של מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, או שיש בו כדי לפגוע בכלי תחבורה בנסיבות שיש בהן כדי לעורר פחד או בהלה. עבירה זו חלה גם כאשר אין במעשה כדי לסכן אדם אלא רק כדי לפגוע בכלי התחבורה וכן לא נדרש להוכיח כוונה לפגוע, העונש המרבי הקבוע לעבירה זו הוא 10 שנות מאסר.
  העבירה השנייה חלה כאשר בירי או בזריקה של אבן או חפץ אחר יש כדי לסכן נוסע או אדם אחר שבקרבת נתיב התחבורה ואשר הייתה מטרה לפגוע בו. עבירה זו במדרג חמור יותר, והעונש הקבוע לה הוא 20 שנות מאסר, כפי שהיה קבוע בסעיף 332(3) האמור.
  יובהר כי העבירות חלות גם על ירי או יידויי של חפצים אחרים ובכלל זה; ירי מנשק, ירי של זיקוקים, יידויי בקבוקי תבערה ועוד.
  בנוסף לכך, נקבע כי העבירה החדשה תוסף לרשימת העבירות בהן מוסמך לדון דן יחיד, שכן גם היום נושא זה נדון בדן יחיד.

החוק המלא


 • חוק העונשין (תיקון מס' 119), התשע"ה–2015 *
  התקבל בכנסת ביום ד' באב התשע"ה (20 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 897, מיום י"ב בחשוון התשע"ה (5 בנובמבר 2014), עמ' 122.

  הוספת סעיף 275א1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ה, עמ' 32. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 275 יבוא: "הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות275א.המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו – מאסר חמש שנים." תיקון סעיף 3322. בסעיף 332 לחוק העיקרי, פסקה (3) – תימחק. הוספת סעיף 332א3. אחרי סעיף 332 לחוק העיקרי יבוא: "יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה332א.(א) המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של הנוסע בכלי התחבורה או את מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, או שיש בו כדי לפגוע בכלי התחבורה בנסיבות שיש בהן כדי לעורר פחד או בהלה, דינו – מאסר עשר שנים. (ב) המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של הנוסע בכלי התחבורה או את מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, במטרה לפגוע בנוסע או במי שנמצא בקרבה כאמור, דינו~– מאסר עשרים שנים." תיקון חוק בתי המשפט
משוב א- א+