קריאה שנייה - הצעת חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏09 ‏דצמבר ‏2014 17:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • נקבעו תיקונים בנושאים שונים הקשורים לבחירות: התיקון המרכזי הוא הסדרת מעמדם של עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת כעובדי מדינה, ומגוון ההוראות החלות על עובדי מדינה יחולו עליהם במספר שינויים המפורטים בחוק. הוחלט להחיל על ועדת הבחירות המרכזית חיקוקים משלימים שונים, ביניהם הסמכתה להתקשר בעסקאות בנכסי מדינה לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א–1951 והכפפתה להוראות חוק חופש המידע, התשנ”ח–1998, למעט לעניין פרוטוקולים של ועדות הקלפי וחומר הבחירות, שזכות העיון בו מוסדרת בתיקון זה בחוק הבחירות לכנסת, התשכ”ט–1969.
  בנוסף, נקבעה הוראת שעה המאפשרת ליושב ראש ועדת בחירות אזורית, שהוא שופט מחוזי, לדון בבקשות למתן צווי מניעה בקשר לתעמולה אסורה לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט–1959 בעניין הבחירות המקומיות בלבד, כאשר סמכות זו תינתן ליושב ראש אחד בכל אחד מששת מחוזות השיפוט בארץ. כמו-כן, בוטלה האפשרות להגיש ערר למליאת ועדת הבחירות על צווים שנתן יושב ראש הוועדה המרכזית, ותקיפת החלטותיו תהיה בבית המשפט העליון.
  נקבעו הוראות שונות נוספות שהן פרי ניסיון מערכות בחירות קודמות, וביניהן: הסמכת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לקבוע כללים לתשלום גמול או החזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות בעבור השתתפותם בישיבות, הגשת רשימת מועמדים בידי בא כוח המפלגה, ממלא מקומו או מי שכוחו יופה לכך על ידם, הבהרות בדבר אופן סימון פתקי ההצבעה וצמצום מספר פרסומי ועדת הבחירות המרכזית בעיתונות המודפסת בדבר חופש הבחירות וחשאיותן.

החוק המלא


 • חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 591, מיום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014), עמ' 90.

  פרק א': עובדי הוועדה המרכזית לבחירות לכנסת
  תיקון חוק הבחירות לכנסת [מס' 64]1.בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ד, עמ' 603. (להלן – חוק הבחירות) –(1) בסעיף 17א –(א) בסעיף קטן (א), האמור בו יסומן כפסקה "(2)" ולפניה יבוא:"(1) עובדי הוועדה המרכזית דינם כדין שאר עובדי המדינה, אולם בקבלת הוראות ולגבי פיטורים יהיו נתונים למרותו של יושב ראש הוועדה המרכזית, והוא רשאי להסמיך לכך את המנהל הכללי של הוועדה המרכזית.";(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)(1) לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר בה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר במפלגה, או מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות, ולעניין המנהל הכללי של הוועדה המרכזית – מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בשבע השנים שקדמו להצגת המועמדות.(2) עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה.(3) מי שהיה עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה בשנה שאחרי תום תקופת עבודתו.(4) לעניין סעיף קטן זה –(א) לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמן, כפעילות פוליטית;(ב) מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר מפלגה.(5) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמועסק בוועדה המרכזית בתקופה הסמוכה לבחירות או למשאל עם, בלבד.";(2) אחרי סעיף 25 יבוא:"סמכות לעריכת עסקאות25א.לצורך פעילות ועדת הבחירות, מורשה יושב ראש הוועדה המרכזית או עובד הוועדה המרכזית שהורשה לכך על ידיו, יחד עם חשב הוועדה המרכזית או עובד בכיר בחשבות הוועדה המרכזית שהורשה לכך על ידי היושב ראש, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו־5 לחוק נכסי המדינה, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 52., למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור; הרשאות שניתנו לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות."; (3) בסעיף 79א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) זכאות לעיון בחומר הבחירות ובכלל זה בפרוטוקולים כאמור בסעיף זה, או צילום החומר כאמור תמורת תשלום, וסייגים לזכאות כאמור, יהיו לפי כללים שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת."תיקון חוק שירות המדינה (מינויים) [מס' 16]2.בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959‏ ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7. (להלן – חוק המינויים) –(1) בסעיף 1, בהגדרה "משרד", במקום "והלשכה של מבקר המדינה" יבוא "הלשכה של מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת";(2) בסעיף 41 –(א) בכותרת השוליים, במקום "ומבקר המדינה" יבוא "מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת";(ב) האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:"(ב) לגבי עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, נתונות הסמכויות של הממשלה, של ועדת השירות, של שר, של נציב השירות ושל מנהל כללי לפי חוק זה, בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או עובד בכיר של ועדת הבחירות המרכזית שיתמנה לכך על ידיו; ואולם –(1) סמכות היושב ראש לפי סעיפים 4, 20, 21, 25, 26 למעט הסמכות למנות בוחנים, 27 עד 33, 35 ו־40, טעונה גם התייעצות עם נציב השירות;(2) סעיף 12 לא יחול; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ימנה מנהל כללי לוועדה, לפי המלצת ועדת איתור שימנה ועל המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19."תיקון חוק שירות המדינה (משמעת) [מס' 16]3.בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשע"ד, עמ' 603., בסעיף 72 –(1) בכותרת השוליים, במקום "ומבקר המדינה" יבוא "מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת";(2) בסופו יבוא:"(4) לגבי עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת – ליושב ראש הוועדה או לעובד בכיר של הוועדה שיתמנה לכך על ידיו."תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים [מס' 9]4.בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976‏ ס"ח התשל"ו, עמ' 280, התשע"ב, עמ' 74., בסעיף 2ב(ב1) –(1) בפסקה (3), במקום "ומשרד מבקר המדינה" יבוא "משרד מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת";(2) בפסקה (4), במקום "ושל משרד מבקר המדינה" יבוא "של משרד מבקר המדינה ושל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת".תיקון חוק חופש המידע [מס' 11]5.בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשע"ה, עמ' 28., בסעיף 2, בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי פסקה (4) יבוא:"(4א) ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, למעט לגבי מידע המפורט בסעיף 79א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.;".תיקון חוק עבודת הנוער [מס' 17]6.בחוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953‏ ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשע"ד, עמ' 603., בתוספת, אחרי פרט (4) יבוא:"(4א) ועדת הבחירות המרכזית לכנסת;".תחילה והוראת מעבר7.(א) תחילתו של פרק זה, למעט סעיף 25א לחוק הבחירות כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, 12 חודשים מיום פרסומו, או – אם בתקופה האמורה תמה תקופת כהונתה של הכנסת או הכנסת התפזרה – 18 חודשים מיום פרסום תוצאות הבחירות לכנסת הנבחרת לפי סעיף 84 לחוק הבחירות, ואולם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע יום תחילה מוקדם יותר.(ב) עובד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שעבד בה ערב תחילתו של פרק זה, יראו אותו כאילו מונה לפי הוראות חוק המינויים כנוסחו בפרק זה, והוראות פרק זה יחולו עליו מיום תחילתו ואילך.
  פרק ב': דרכי תעמולה – סמכות יושב ראש של ועדת בחירות אזורית
  תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה) [מס' 31]8.בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959‏ ס"ח התשי"ט, עמ' 138; התשע"ד, עמ' 812. (להלן – חוק דרכי תעמולה) – (1) בסעיף 17ב, סעיף קטן (ב) – בטל.(2) אחרי סעיף 17ג יבוא:"צו מניעה בבחירות לעיריות ולמועצות מקומיות – הוראת שעה17ד.(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע, בכל מחוז שיפוט, יושב ראש אחד של ועדת בחירות אזורית שהוא שופט של בית משפט מחוזי, והוא יהיה רשאי לדון בבקשות למתן צווים לפי סעיף 17ב, שעניינם מניעת ביצוע עבירה לפי חוק זה, ולפי סעיף 17ג, והכול בנוגע לבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות שבאזור השיפוט של בית המשפט המחוזי שבו הוא מכהן; בסעיף זה –"יושב ראש ועדת בחירות אזורית" – מי שמונה לכהן לפי סעיף 20 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969;"מחוז שיפוט" – כפי שנקבע לפי סעיף 33 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198..(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ויושב ראש של ועדת בחירות אזורית שמונה כאמור בסעיף קטן (א) הדן בבקשה פלונית, רשאים, ביוזמתם, או על פי בקשה של בעל דין או של היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לפני תחילת הדיון או במהלכו, להורות שהדיון יתקיים בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אם ראו כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.(ג) על החלטה של יושב ראש ועדת בחירות אזורית לפי סעיף קטן (א) ניתן לערור בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.(ד) ליושב ראש ועדת בחירות אזורית יהיו נתונות הסמכויות הנתונות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיף 17ה(ב), לעניין בקשות שהוא דן בהן.(ה) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ליום ד' בטבת התש"פ (1 בינואר 2020).סדרי דין והוצאות17ה.(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר סדרי הדין בבקשות ובעררים לפי סעיפים 17ב עד 17ד.(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לחייב בעל דין בתשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין לטובת בעל דין אחר בהליך לפי סעיפים 17ב עד 17ד; ראה היושב ראש כאמור כי בעל דין עשה שימוש בלתי ראוי בהליך או הגיש הליך סרק שאינו מגלה על פניו עילה למתן צו, רשאי הוא, בלא קשר עם תוצאות ההליך, להטיל על בעל הדין הוצאות לטובת אוצר המדינה בשיעור שיראה לנכון."תיקון חוק הבחירות [מס' 65]9.בחוק הבחירות ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ה, עמ' ..., בסעיף 20(א), במקום "ולא יאוחר מהיום ה־38 שלפני יום הבחירות" יבוא "לא יאוחר מהיום ה־60 שלאחר מינויו של יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף 17(א)".הוראה מיוחדת לעניין הבחירות לכנסת העשרים10.על אף האמור בסעיף 17ה(א) לחוק דרכי תעמולה, כנוסחו בסעיף 8(2) לחוק זה, מצא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי חיוני לקבוע הוראות בדבר סדרי הדין בבקשות לפי סעיפים 17ב ו-17ג לחוק דרכי תעמולה, לקראת הבחירות לכנסת העשרים, רשאי הוא לקבוע אותן גם ללא אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת והן יעמדו בתוקפן עד ליום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).
  פרק ג': הוראות שונות
  תיקון חוק הבחירות [מס' 66]11.בחוק הבחירות ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ה, עמ' ... –(1) אחרי סעיף 16 יבוא:"גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית16א.(א) יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לקבוע כללים ותנאים שלפיהם ישולם מתקציב הוועדה המרכזית גמול או החזר הוצאות לחבר הוועדה המרכזית בעבור השתתפות בישיבות הוועדה המרכזית, ובכלל זה ישיבות של חלק מחבריה כפי שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בכללים, ואת שיעוריהם, והכול בהתחשב בכללים הנוהגים לעניין גמול והחזר הוצאות בוועדות ציבוריות בשירות המדינה ובמועצות בתאגידים שהוקמו לפי חוק.(ב) לא ישולם גמול לחבר הוועדה המרכזית שהוא חבר הכנסת, נושא משרה שיפוטית, עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או שהוא זכאי לקבל ממקור אחר תמורה בעבור ההשתתפות; ואולם, יכול שישולם לחבר כאמור החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות; בפסקה זו, "עובד המדינה ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60..";(2) בסעיף 57(ט) –(א) האמור בו עד המילים "בשעה 22:00" יסומן כפסקה (1), ומהמילים "על ימי ההגשה" יסומן כפסקה (3);(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:"(2) רשימת המועמדים תוגש בידי בא־כוח המפלגה או ממלא מקומו כאמור בסעיף 19ב לחוק המפלגות, או בידי אדם אחר שבא־כוח המפלגה או ממלא מקומו ייפו את כוחו להגיש את רשימת המועמדים; ייפוי הכוח ייחתם בפני עורך דין או בפני עובד של הוועדה המרכזית שיושב ראש הוועדה המרכזית הסמיך לכך."(3) בסעיף 76(ג) –(א) אחרי "בכתב־יד" יבוא "בעברית, בערבית או בשתי השפות יחד כאמור בסעיף קטן (ב)";(ב) אחרי "ותו לא" יבוא "ובלבד שסומנו בעט בצבע כחול";(4) בסעיף 78(א)(2), במקום "שסומן בו דבר מלבד אות או כינוי ואות של רשימה" יבוא "שאינו מתאים להוראות סעיף 76".תיקון חוק דרכי תעמולה [מס' 32]12.בחוק דרכי תעמולה ס"ח התשי"ט, עמ' 138; התשע"ה, עמ' ... –(1) בסעיף 2א, ברישה, אחרי "בכספים" יבוא "או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים"; (2) בסעיף 16(א), המילים "בכל העתונים היומיים המופיעים בישראל," יימחקו, ובסופו יבוא "הודעה כאמור בסעיף קטן זה תפורסם בכל העיתונים היומיים המופיעים בישראל ביום ה־7 שלפני יום הבחירות לכנסת וביום הבחירות".תיקון חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) [מס' 2]13.בחוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 58., בסעיף 9(ב) –(1) בפסקה (5)(ג), במקום "בסעיף קטן (ה), האמור בו יסומן "(1)", ואחרי פסקה (1) יקראו: "(2)" יבוא "בסופו יקראו: "(ו)";(2) בפסקה (17), במקום פסקת משנה (ב) יבוא: "(ב) בסעיף קטן (ג), במקום האמור בו יקראו: "במקום פתק מודפס בהתאם להוראות הקודמות, יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו כתובות בכתב־יד, בעברית, בערבית או בשתי השפות יחד כאמור בסעיף קטן (א), המילים "בעד" או "נגד" ותו לא, ובלבד שנכתבו בעט בצבע כחול; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.";".תחילה14.תחילתו של סעיף 76(ג) לחוק הבחירות כנוסחו בסעיף 11(3)(ב) לחוק זה, לעניין סימון בעט בצבע כחול, ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).
משוב א- א+