אישור החוק - הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 8), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏09 ‏דצמבר ‏2014 17:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יואב בן צור
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון מס` 8 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א–1991, עוסק בטיפול בנאשמים חולי נפש במסגרת ההליך הפלילי. התיקון קובע הקמה של ועדה פסיכיאטרית מיוחדת לעניין נאשמים שמואשמים בביצוע רצח או ניסיון לרצח. הוועדה המיוחדת כוללת שופט מחוזי בדימוס, פסיכיאטר עם ניסיון של למעלה מעשר שנים וקרימינולוג בעל ניסיון בהערכת מסוכנות. סמכויות הוועדה המיוחדת כוללות, בין היתר, קביעת תנאים לשחרור נאשם, לרבות תנאים לעניין מקום מגוריו.
  בנוסף התיקון קובע כי תקופת האשפוז המרבית שיוכל לקבוע בית משפט לגבי נאשם שאינו מסוגל לעמוד לדין או שלא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה, לא תעלה על עונש המאסר המרבי שניתן לקבוע לאותה עבירה. לגבי עבירה שהעונש המרבי עליה הוא מאסר עולם - תעמוד תקופת האשפוז או הטיפול המרבית על 25 שנים.
  לגבי נאשם שנמצא בטיפול מרפאתי, אם מצא היועץ המשפטי לממשלה, לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית, כי יש יסוד סביר להניח שהוא מסוגל לעמוד לדין ושקיים עניין לציבור בהעמדתו לדין, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת היותו חולה.
  כמו כן, קובע התיקון את הבניית שיקול דעתה של ועדה פסיכיאטרית בשחרור נאשמים לחופשות או שחרורם מצו אשפוז. התיקון לחוק מורה לוועדה לשקול את סיכויי שיקומו של החולה והתנאים לכך, הטיפול הדרוש לשיקומו והפרוגנוזה לגביו, נסיבות העבירה בשלה ניתן צו האשפוז וכן עברו הפלילי של החולה ומשך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי שהוא מצוי בו.
  התיקון גם קובע סמכות לבית המשפט להתיר פרסום פרטים מזהים של נאשם או של עצור שברח ממסגרת אשפוז בה הוא נמצא על פי צו אשפוז, לרבות בריחה במהלך חופשה, אם הדבר דרוש לשם הגנה על שלום הציבור או על שלומו של הנאשם עצמו.

החוק המלא


 • חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 673, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 668.

  תיקון סעיף 151.בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991‏ ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשע"א, עמ' 82. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15 –(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) לא ייתן בית משפט צו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן נוכח כי יש ראיות לכאורה כי הנאשם עשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או שעשה מעשה עבירה אחר המבוסס על אותן עובדות או על עובדות דומות לעובדות שבכתב האישום.";(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ד1)(1) בית משפט לא יקבע בצו לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) את תקופת האשפוז או הטיפול המרפאתי, ואולם יורה בצו על תקופת האשפוז או הטיפול המרפאתי המרבית לפי הוראות פסקאות (2) ו-(3) (להלן – תקופת האשפוז או הטיפול המרבית). (2) תקופת האשפוז או הטיפול המרבית לא תעלה על תקופת המאסר המרבית; לעניין זה, "תקופת המאסר המרבית" –(א) תקופת המאסר הקבועה בחוק לעבירה כאמור בסעיף קטן (א1) או (ב), לפי העניין;(ב) היו כמה עבירות כאמור בפסקת משנה (א) – תקופת המאסר הארוכה ביותר מבין תקופות המאסר הקבועות בחוק לאותן עבירות;(ג) היתה עבירה כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב), עבירה שדינה מאסר עולם חובה – 25 שנים. (3) תקופת האשפוז או הטיפול המרבית תימנה מתחילת האשפוז או מתחילת הטיפול המרפאתי על פי צו בית משפט, לפי העניין; בית המשפט רשאי לקבוע כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 יובאו במניין התקופה האמורה.(ד2) צו כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) ייערך בהתאם לנוסח שבתוספת, ויצוינו בו, בין השאר, תקופת האשפוז או הטיפול המרבית והוראות סעיף 15א(ב) בדבר בחינת עניינו של הנאשם לקראת סיום התקופה האמורה."הוספת סעיף 15א2.אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:"בחינת עניינו של נאשם לקראת סיום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית15א.(א) שבועיים לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית של נאשם, אם הנאשם לא שוחרר קודם לכן, ידווח מנהל או מנהל מרפאה, לפי העניין, לפסיכיאטר המחוזי ולשאר הגורמים המנויים בסעיף 28(ד)(1), על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים. (ב) עם קבלת הדיווח כאמור בסעיף קטן (א), ישקול הפסיכיאטר המחוזי אם יש מקום לתת לגבי הנאשם הוראה לבדיקה כפויה, הוראה לאשפוז כפוי או הוראה לטיפול מרפאתי כפוי, לפי סעיפים 6, 7, 9 או 11.(ג) עם תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית ישוחרר המטופל מהאשפוז או הטיפול שנקבע על פי צו של בית משפט לפי סעיף 15."תיקון סעיף 21
משוב א- א+