קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 160), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏08 ‏דצמבר ‏2014 23:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

מיקי לוי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון מס` 160 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995, קובע פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וכן מדמי ביטוח בריאות, במשך חודשיים לאחר סיום שירות סדיר, שירות לאומי או שירות לאומי אזרחי, למי שבתקופה האמורה אינו עובד ואינו עובד עצמאי והכנסתו אינה עולה על הכנסה הקבועה לעניין זה בחוק הביטוח הלאומי.
  הזכאות היא לכל מי ששוחרר כדין משירותו משירות סדיר ולא בשל התנהגות רעה וחמורה ובלבד שהשלים לפחות שני שלישים מתקופת השירות שהיה חייב בה, וכן מי ששוחרר לפני המועד האמור מטעמי בריאות או נכות המזכים אותו בתגמולים.
  בנוסף זכאי לפטור מי ששירת שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי במשך שנתיים לפחות, או מי שסיים את השירות בשל פגיעה שבקשר אליה הוא זכאי לקצבה כמתנדב לפי פרק י”ג לחוק הביטוח הלאומי.
  משרד הביטחון והמשרד הממונה על השירות הלאומי והשירות הלאומי-אזרחי ימסרו למוסד לביטוח לאומי מידע על סיום השירות, לשם מתן הפטור לזכאים לו.

החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 160), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 581, מיום ג' בכסלו התשע"ה (25 בנובמבר 2014), עמ' 24.

  תיקון סעיף 3511. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 659., בסעיף 351(יא), אחרי פסקה (2ב) יבוא:"(2ג)(א) מי שסיים שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה לפי החוק האמור, ובלבד ששירת שני שלישים לפחות מהתקופה האמורה ולא שוחרר בגלל אי-התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה כפי שנקבע בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955, וכן מי ששוחרר מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים – בעד שני החודשים הראשונים שלאחר סיום השירות.(ב) מי שסיים שירות כמשרת בשירות לאומי-אזרחי או כמתנדב בשירות לאומי, ובלבד ששירת שנתיים לפחות או ששירותו נפסק בשל פגיעה תוך כדי השירות ועקב השירות שבשלה הוא זכאי לגמלאות לפי פרק י"ג – בעד שני החודשים הראשונים שלאחר סיום השירות.(ג) משרד הביטחון והמשרד הממונה על שטח הפעולה "השירות האזרחי-לאומי" ימסרו למוסד רשימה של מסיימי שירות כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב);".תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי
משוב א- א+