אישור החוק - הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏08 ‏דצמבר ‏2014 22:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • מזה למעלה מחמש שנים נעשה בישראל שימוש באזיקים אלקטרוניים במסגרת שחרור בערובה של עצורים ושחרור על תנאי של אסירים (פיקוח אלקטרוני), באמצעות תכנית פיילוט לפי הוראת שעה המוארכת מעת לעת, שמוחלפת בחוק זה בהסדרה מפורטת וקבועה.
  מעיקרי החוק: חלוקת מכסות השימוש באיזוק אלקטרוני בין אסירים ועצורים תיעשה באמצעות צו שיובא לאישור ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. באשר לעצורים, בשונה מתכנית הפיילוט, בה נעשה שימוש באיזוק אלקטרוני כחלופת מעצר, השימוש באיזוק האלקטרוני לפי החוק החדש יהיה במסגרת מעצר עד תום ההליכים, שמתבצע בתנאים שונים משהיה בבית מעצר. החוק מנחה את בית המשפט באילו עבירות חמורות אין להחליט על מעצר בפיקוח אלקטרוני, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכן קובע מגבלות שתחתיהן, במקרים חריגים, יוכל בית המשפט להחליט שלא לקבל תכנית פיקוח מסוימת. בית המשפט יוכל בהחלטותיו להיעזר בתסקירי מעצר מטעם שירותי הרווחה.
  קיימים הסדרים באשר להפרת תנאי הפיקוח, ביניהם באשר לאפשרות להחזיק במעצר מפוקח שנמצא מחוץ לתחום הפיקוח וכן הסמכת ממונה מטעם השב”ס, שהוא אדם שכשיר להיות שופט בית משפט שלום, להורות בכפוף לעריכת שימוע, על הפסקת הפיקוח האלקטרוני והחזרה למתקן הכליאה להמשך מעצר בשל הפרה מהותית או חוזרת של תנאי הפיקוח, ועל כך קיימת ביקורת שיפוטית. כמו-כן החוק מגדיר מועדים שונים, בין היתר לעניין אורך המשפט של עצורים בפיקוח אלקטרוני, לעניין הבאתם בפני שופט לאחר מעצר בשל הפרת תנאי הפיקוח, לעניין הכנת דיווח לבית המשפט על תכנית הפיקוח וכד`.
  נקבע שהפעלת הפיקוח האלקטרוני תבוצע על ידי מרכז שליטה של השב”ס, שייעזר בחברות פרטיות שמפעילות את הטכנולוגיה ומבצעות את הפיקוח. עובדי חברות אלה יעברו הכשרה מיוחדת מהשב”ס, יהיו מחויבים לשמירה על סודיות, ייבדק עברם הפלילי והם יהיו חשופים לאחריות פלילית בעת ביצוע תפקידם, כעובדי ציבור. האזיקים האלקטרוניים יעברו בדיקות תקופתיות לווידוא התאמתם לשימוש בשבת, כך שיהיו בטוחים גם לשומרי מצוות.

החוק המלא


 • חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 835, מיום כ"ז בשבט התשע"ד (28 בינואר 2014), עמ' 296.

  פרק א' : תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)
  תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) [מס' 11]1.בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשע"ד, עמ' 578. (בחוק זה – חוק המעצרים) – (1) בסעיף 7 – (א) במקום כותרת השוליים יבוא "החזקת עצור"; (ב) אחרי "יוחזק" יבוא "באחד מאלה:", הסיפה החל במילים "במקום מעצר" תסומן "(1)" ואחריה יבוא: "(2) במקום פיקוח, כהגדרתו בסעיף 22א."; (2) בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) בסעיף זה, "עצור" – עצור המוחזק במקום מעצר, כמשמעותו בסעיף 7(1)."; (3) בסעיף 12, אחרי "אותו אדם" יבוא "ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סימן ג'1,"; (4) בסעיף 21(א), אחרי "ההליכים המשפטיים" יבוא "ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני"; (5) אחרי סעיף 22 יבוא:
  "סימן

  ג'1: מעצר בפיקוח אלקטרוני
  הגדרות22א.בסימן זה – "אמצעי לפיקוח אלקטרוני" – אמצעי המנטר באמצעים אלקטרוניים ובאופן רציף את נוכחותו של מפוקח במקום הפיקוח; "חברה מפעילה" – חברה אחת או יותר, המקיימת אחר הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב–1972 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505., שהמדינה התקשרה עמה, לשם אספקה והפעלה של אמצעי הפיקוח האלקטרוני, ולביצוע בקרה בכל הנוגע לפעולתם, בהתאם לנהלים שהורה השר לעניין זה; "חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971 ס"ח התשל"א, עמ' 134.; "חוק שחרור על-תנאי" – חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001 ס"ח התשס"א, עמ' 410.; "טכנאי פיקוח אלקטרוני" – נציג החברה המפעילה שהוסמך לבצע עבודות התקנה, תחזוקה ובקרה של אמצעי לפיקוח אלקטרוני לפי סעיף 22ז; "הממונה" – מי שמונה לתפקיד הממונה על הפיקוח האלקטרוני לפי סעיף 22ח(א); "המנהל" – מי שמונה לתפקיד מנהל הפיקוח האלקטרוני, לפי סעיף 22ו(א); "מפוקח" – עצור שבית המשפט הורה כי יהיה נתון במעצר בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סעיף 22ב, במקום פיקוח כפי שיקבע, או אסיר שוועדת שחרורים החליטה לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר, בתנאי פיקוח אלקטרוני, בהתאם להוראות סעיפים 3 עד 5, 13 ו-13א לחוק שחרור על-תנאי ממאסר; "מקום מעצר" – כמשמעותו בסעיף 7(1); "מקום פיקוח" – המקום שבית המשפט קבע כי המפוקח יהיה נתון בו בפיקוח אלקטרוני; "הנציב" ו"סוהר בכיר" – כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר; "סייר פיקוח אלקטרוני" – נציג החברה המפעילה שהוסמך לבצע פעולות סיור לפי סעיף 22ז; "פיקוח אלקטרוני" – פיקוח באמצעים אלקטרוניים על עמידתו של עצור הנמצא במעצר במקום פיקוח או של משוחרר על-תנאי ממאסר, בתנאי המגביל את יציאתו ממקום מסוים או את כניסתו למקום מסוים; "פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.; "תכנית הפיקוח" – תכנית מעצר בפיקוח אלקטרוני שעליה החליט בית המשפט לפי סעיף 22ד(1); "תקופת הפיקוח" – תקופת המעצר בפיקוח אלקטרוני, אם נקבעה, בתכנית הפיקוח; "השר" – השר לביטחון הפנים. החלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני22ב.(א) מצא בית המשפט כי התמלאו התנאים למתן צו מעצר לפי הוראות סעיף 21(א), וכי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה כאמור בסעיף 21(ב)(1), רשאי הוא, בכפוף לשאר הוראות סעיף זה, להורות כי חלף החזקת העצור במקום מעצר, יימצא העצור במקום שיקבע ולמשך תקופה שיקבע, בתנאי פיקוח אלקטרוני (בחוק זה – מעצר בפיקוח אלקטרוני), אם התקיימו כל אלה: (1) הנאשם נתן את הסכמתו לכך; (2) בית המשפט מצא כי בנסיבות המקרה מעצר בפיקוח אלקטרוני יאפשר את השגת תכלית המעצר, לאחר ששקל, בין השאר, את כל אלה: (א) חומרת העבירה שבה מואשם הנאשם; (ב) עברו הפלילי של הנאשם; (ג) אם נעצר הנאשם במעצר בפיקוח אלקטרוני בעבר – האם עמד בתנאי הפיקוח, בהתאם לדיווח שימסור התובע לעניין זה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מצא בית המשפט כי יש לעצור את הנאשם, לא יוטל מעצר בפיקוח אלקטרוני לגבי מי שנאשם בעבירות המפורטות להלן, אלא אם כן שוכנע בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי בשל נסיבות ביצוע העבירה או נסיבותיו המיוחדות של הנאשם, ובכלל זה היותו של הנאשם קטין, ניתן להסתפק במעצר בפיקוח אלקטרוני: (1) עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 21(א)(1)(ג); (2) עבירה לפי סעיף 257, 258 או 259 לחוק העונשין; (3) עבירה לפי סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 ס"ח התשי"ב, עמ' 354.; (4) עבירה לפי סעיף 2, 3 או 4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג–2003 ס"ח התשס"ג, עמ' 502.. (ג) לשם החלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני יקבל בית המשפט דיווח מאת המנהל או מי מטעמו כי התקיימו כל אלה: (1) מעצר העצור בפיקוח אלקטרוני עומד במכסת מספר המפוקחים שקבע השר לפי סעיף 22יב; (2) מקום הפיקוח המוצע ואמצעי התקשורת בו מאפשרים פיקוח אלקטרוני, והושלמו בו ההתאמות הנדרשות לשם קיום הפיקוח האלקטרוני. (ד) סבר המנהל כי בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות לא ניתן להפעיל, באותה העת את תכנית הפיקוח המוצעת מטעמים של סכנה לפגיעה בביטחון הנפש, יפנה לקבלת חוות דעת מקצין משטרה בכיר בעניין; מצא קצין משטרה בכיר כי לא ניתן להפעיל את תכנית הפיקוח כאמור, תובא חוות דעתו המנומקת בפני בית המשפט לשם קבלת החלטה לפי סעיף קטן (ג); לא יחליט בית המשפט על מעצר בפיקוח אלקטרוני בניגוד לחוות דעת כאמור אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. (ה) לא הוגש דיווח המנהל לפי סעיף קטן (ג) בתוך חמישה ימי עבודה מיום שהורה על כך בית המשפט, יובא העצור לפני שופט בתוך 24 שעות מתום המועד האמור. תסקיר מעצר לעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני22ג.(א) הורה בית המשפט על הגשת תסקיר מעצר בהתאם להוראות סעיף 21א, לשם דיון בעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני, יכלול תסקיר המעצר התייחסות גם לכל אלה: (1) התאמת העצור למעצר בפיקוח אלקטרוני; (2) מקום הפיקוח המוצע; (3) בני משפחה או דיירים נוספים המתגוררים במקום הפיקוח המוצע, וכן אפשרות התאמתם של בני המשפחה או הדיירים כאמור, או של אדם אחר, לשמש ערבים לקיום תנאי המעצר בפיקוח אלקטרוני. (ב) על אף האמור בסעיף 21א(א), לא יורה בית המשפט על מעצר בפיקוח אלקטרוני בלא קבלת תסקיר מעצר כאמור בסעיף קטן (א) לגבי עצור כמפורט להלן, אלא מטעמים חריגים שיירשמו: (1) מי שנאשם בעבירה המנויה בסעיף 22ב(ב); (2) מי שנעצר או נאסר בעבר. (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסעיף 10ז(ב) לחוק הנוער. תכנית הפיקוח22ד.החליט בית המשפט על מעצר בפיקוח אלקטרוני – (1) יפרט בהחלטתו את כל אלה: (א) כתובת מקום הפיקוח; (ב) תקופת הפיקוח, אם נקבעה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 60 עד 62א; (ג)(1) פרקי זמן שבהם רשאי המפוקח לצאת ממקום הפיקוח, לתכלית מבין התכליות המנויות בפסקת משנה (2), שתפורט בהחלטה (בסימן זה – חלון פיקוח), אם סבר בית המשפט כי יש מקום לכך, ומצא כי אין במתן אפשרות ליציאה כאמור כדי לסכל את מטרת המעצר בפיקוח אלקטרוני וכי יש דרך סבירה לפקח על המפוקח בזמן חלון הפיקוח; (2) חלון פיקוח יכול שיהיה לשם קבלת טיפול רפואי, טיפול נפשי או טיפול אחר הדרוש למפוקח, פגישה עם קצין מבחן בהתאם להמלצת שירות המבחן, ולגבי מפוקח שהוא קטין – גם לשם לימודים בבית ספר, ויכול שיהיה לתכלית אחרת שהומלצה בתסקיר המעצר, או לתכלית חשובה אחרת, מטעמים שיירשמו; (ד) מגבלות ותנאים נוספים שיחולו על המפוקח בתקופת הפיקוח, לרבות הטלת ערובה, כהגדרתה בסעיף 41, להבטחת מילוי התנאים שנקבעו בהחלטה על המעצר בפיקוח אלקטרוני וקביעת מלווים למפוקח בזמן חלון הפיקוח, אם מצא בית המשפט כי הדבר נדרש; לעניין זה יחולו הוראות סעיפים 46 ו-48(א) למעט פסקה (1) המובאת בו, בשינויים המחויבים, ובלבד שכל החלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני תכלול צו איסור יציאת המפוקח מן הארץ; (2) יקבע בהחלטתו כי אדם שנמצא מתאים ונתן את הסכמתו לכך, יהיה ערב לקיום תנאי המעצר בפיקוח אלקטרוני כאמור בפסקה (1)(ג) ו-(ד), ואם נקבע חלון פיקוח לשם יציאה לעבודה או ללימודים של מפוקח בגיר – יקבע בית המשפט ערב כאמור גם לעניין העמידה בתנאי חלון הפיקוח במקום העבודה או הלימודים. תחולת הוראות לעניין ערובה 22ה.הוראות סעיפים 47, 48(ב1) עד (ה), 49 עד 51 ו-55 יחולו בשינויים המחויבים גם על מעצר בפיקוח אלקטרוני. מינוי מנהל הפיקוח האלקטרוני וסמכויותיו22ו.(א) השר ימנה סוהר בכיר לתפקיד מנהל הפיקוח האלקטרוני. (ב) המנהל יהיה אחראי לכל אלה: (1) פיקוח על עמידתם של המפוקחים בתנאי תכנית הפיקוח שנקבעה להם; (2) ביצוע פעולות בקרה על הפעלת הפיקוח האלקטרוני ועל פעילות חברה מפעילה; (3) תיאום בין הגורמים השותפים להפעלת תכנית הפיקוח; (4) קביעת תכניות פרטניות לליווי סוציאלי של מפוקחים, אם סבר כי הדבר נדרש בנסיבות העניין, וכן פיקוח על ביצוע התכניות האמורות; (5) ביצוע בדיקה, באמצעות הגורם המוסמך לכך בשירות בתי הסוהר, לגבי התאמתו של אמצעי פיקוח אלקטרוני לשימוש בשבת ובחג כהגדרתו בסעיף 29, אחת לשנה ובכל עת שבה יחול שינוי טכנולוגי שיש בו לשנות את אופן הפעלתו של אמצעי כאמור; (6) כל תפקיד אחר שהוטל עליו לפי הוראות החוק. (ג)(1) המנהל, ובהיעדרו – ממלא מקומו שהשר הסמיך לעניין זה, יהיה רשאי לאשר יציאה חד-פעמית של המפוקח ממקום הפיקוח שלא בהתאם לתנאי תכנית הפיקוח, במקרים אלה: (א) הוא מצא כי הדבר נדרש בשל צורך רפואי דחוף או טעם דחוף אחר, ובלבד ששוכנע כי יש הצדקה לכך וכי העניין אינו סובל דיחוי; (ב) היציאה ממקום הפיקוח נדרשת לצורך הופעת המפוקח לפני הממונה או לפני סוהר בכיר שהנציב הסמיכו לכך, כדי לטעון את טענותיו בעניין הפסקת תכנית הפיקוח, והכול כאמור בסעיף 22ח(ב)(3). (2) המנהל יתעד בכתב את החלטתו לפי סעיף קטן זה ויודיע עליה לחברה המפעילה, לתובע, למשטרת ישראל ולבית המשפט. הסמכת נציגי חברה מפעילה 22ז.(א) הנציב, או מי מטעמו, יסמיך נציגים של חברה מפעילה לבצע תפקידי טכנאות וסיור לשם ביצוע פיקוח אלקטרוני, כמפורט להלן: (1) לעניין טכנאות – בדיקת היתכנות של התקנת אמצעי פיקוח אלקטרוני במקום הפיקוח המוצע, התקנת אמצעי כאמור במקום הפיקוח שנקבע ובדיקת תקינותו של האמצעי, והכול על פי הוראות שהתקבלו מהמנהל או מי מטעמו; (2) לעניין סיור – ביקור במקומות פיקוח לפי הוראת המנהל או מי מטעמו; (ב) לא יוסמך כטכנאי פיקוח אלקטרוני או כסייר פיקוח אלקטרוני אלא מי שנתקיימו בו כל אלה: (1) הוא תושב ישראל והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת המנהל לשמש כטכנאי או כסייר, לפי העניין; (2) הוא עבר הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סימן זה, כפי שהורה הנציב בנוהל, ובכלל זה הכשרה לעניין שמירה על פרטיות ועל כבוד האדם. (3) הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו לפי סימן זה לבין עניין אישי או תפקיד אחר. (ג) טכנאי פיקוח אלקטרוני או סייר פיקוח אלקטרוני לא יגלה מידע שהגיע אליו עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי סימן זה ולא יעשה בו כל שימוש אלא לשם ביצוע אותו תפקיד; עם הסמכתו יחתום בעל תפקיד כאמור על התחייבות לשמירה על סודיות כאמור. הפסקה של מעצר בפיקוח אלקטרוני22ח.(א) השר ימנה סוהר בדרגת גונדר משנה לפחות הכשיר להיות שופט שלום לתפקיד ממונה על הפיקוח האלקטרוני. (ב)(1) היה לממונה יסוד סביר להניח כי מפוקח הפר את תנאי המעצר בפיקוח אלקטרוני וחזר והפר אותם גם לאחר התראה או כי הפר הפרה מהותית של תנאי הפיקוח, והוא קיבל דיווח בכתב מהמנהל או מי מטעמו על הפרות כאמור, רשאי הוא להורות על הפסקת המעצר בפיקוח אלקטרוני והחזרת המפוקח למעצר במקום מעצר. (2) לשם החלטתו לפי פסקה (1), ישקול הממונה, בין השאר, את חומרת העבירה שבה מואשם המפוקח ואת נסיבותיה, את מהות ההפרה ואת נסיבותיה, וכן נסיבות נוספות הנוגעות לעניין, ובכלל זה את היותו של המפוקח קטין. (3) לא יורה הממונה על הפסקת המעצר בפיקוח אלקטרוני של מפוקח לפי פסקה (1), אלא לאחר שנתן למפוקח הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני סוהר בכיר שהשר הסמיכו לכך. (4) ניתנה למפוקח הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור בפסקה (3) וטרם התקבלה החלטת הממונה לפי פסקה (1), יהיה הממונה או הסוהר הבכיר כאמור בפסקה (3), רשאי להורות על החזקתו של המפוקח במקום מעצר לפי פסקה (1) לתקופה שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו. (ג)(1) הורה הממונה על הפסקת המעצר בפיקוח אלקטרוני כאמור בסעיף קטן (ב), יובא העצור לפני בית המשפט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שלושה ימים מהפסקת המעצר כאמור, ולעניין מפוקח שהוא קטין – לא יאוחר מתום 36 שעות מהפסקת המעצר; בית המשפט יבחן את החלטת הממונה ויהיה רשאי להותירה על כנה, לבטלה, או להורות על המשך החזקתו של העצור במעצר בפיקוח אלקטרוני, בתנאים שיקבע; בדיון לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 21(ב)(2) ו-(ג); בסעיף זה, "בית המשפט" – בית המשפט שהורה על מעצרו של הנאשם בפיקוח אלקטרוני, ולעניין קטין – בית משפט לנוער או שופט נוער, כהגדרתם בחוק הנוער, ככל הניתן. (2) לא הובא מפוקח לפני בית המשפט בתוך שלושה ימים או בתוך 36 שעות, לפי העניין, יוחזר למעצר בפיקוח אלקטרוני, אולם בית המשפט, לבקשת תובע ומטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאי להורות על המשך מעצרו של המפוקח במקום מעצר לפרק זמן שיקבע ושלא יעלה על 24 שעות נוספות, לשם קיום הדיון לפניו. (3) לעניין פסקאות (1) ו-(2), לא יובאו שבתות וחגים במניין. (4) דיון לפי סעיף קטן זה בעניינו של קטין שעל בית המשפט לקיימו עם צאת השבת או החג, יתקיים בתוך שש שעות מצאת השבת או החג; לעניין זה, "חג" – כהגדרתו בסעיף 29. (ד) עצור, מפוקח ותובע רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ג) לפני בית משפט שלערעור, שידון בה בשופט יחיד; בקשת רשות ערעור תוגש בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטת בית המשפט, אולם בית המשפט שלערעור רשאי להאריך את המועד האמור מטעמים שיירשמו. (ה) נתפס מפוקח שוהה מחוץ למקום הפיקוח שלא בהתאם לתנאי תכנית הפיקוח באופן העולה כדי הפרה מהותית של תנאי הפיקוח, יובא לפני הממונה או לפני סוהר בכיר כאמור בסעיף קטן (ב)(3), לשם בחינת הפסקת המעצר בפיקוח אלקטרוני לפי סעיף קטן (ב)(1), בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד תפיסתו, ועד להבאתו כאמור יוחזק במקום מעצר; לעניין זה לא יובאו שבתות וחגים במניין. (ו) הוראות סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר לא יחולו לגבי החלטת הממונה לפי סעיף זה. (ז) לעניין סעיף זה, "הפרה מהותית של תנאי הפיקוח" – כל אחד מאלה: (1) יציאה ממקום הפיקוח שלא לפי תכנית הפיקוח או בלא קבלת אישור לכך, לרבות יציאה לחלון פיקוח שלא לפי השעות שנקבעו לכך, והכול לפרק זמן או בתדירות שקבע המנהל בנוהל שאישר הנציב והובא לידיעת המפוקח; (2) ביצוע עבירה בתקופת הפיקוח; (3) פגיעה מכוונת בציוד הפיקוח האלקטרוני או ניתוקו במעשה או במחדל על ידי המפוקח, בסיועו או באמצעות אחר, או אי-דיווח על כל פגיעה או תקלה בציוד הפיקוח האלקטרוני שהמפוקח היה מודע לה; (4) אי-שיתוף פעולה עם נציג שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל או נציג החברה המפעילה, בכל עניין הנוגע לתכנית הפיקוח, או לבירור בדבר עמידה בתנאי תכנית הפיקוח. בירור הפרת תנאי תכנית הפיקוח 22ט.(א) התעורר חשד להפרת תנאי תכנית הפיקוח, רשאי המנהל או סוהר שהמנהל הסמיכו לכך, לשם בירור ההפרה – (1) לדרוש מכל אדם שעשויה להיות לו נגיעה לעניין למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך העשויים לכלול מידע בנוגע לעמידה בתנאי תכנית הפיקוח או להפרתם; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.; (3) להיכנס למקום הפיקוח. (ב) סירב מפוקח להיענות לבקשת המנהל או לבקשת סוהר לפי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי הממונה להורות על הפסקת המעצר בפיקוח אלקטרוני והחזרתו של המפוקח למעצר במקום מעצר לפי הוראות סעיף 22ח(ב)(1), ויחולו לעניין זה שאר הוראות סעיף 22ח, בשינויים המחויבים. סמכויות עיכוב ומעצר של סוהר22י.הוראות סעיף 95ב(א) לפקודת בתי הסוהר יחולו גם בעת ליווי מפוקח ממקום הפיקוח או מתחנת משטרה אל בית מעצר או אל בית סוהר, לשם הבאתו לפני הממונה או לפני סוהר בכיר שהשר הסמיכו לכך לפי סעיף 22ח(ב)(3). ביצוע ותקנות – סימן ג'122יא.השר ממונה על ביצועו של סימן זה, והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני22יב.השר, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בצו מספר מרבי של מפוקחים שניתן לפקח עליהם בעת ובעונה אחת בפיקוח אלקטרוני, ורשאי הוא לקבוע כאמור בחלוקה לפי מחוזות; לעניין זה, המספר המרבי שיקבע השר כאמור יכלול הן עצורים בפיקוח אלקטרוני לפי חוק זה, והן אסירים ששוחררו על-תנאי בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סעיף 13א לחוק שחרור על-תנאי ממאסר. דיווח לכנסת – הוראת שעה22יג.השר ידווח לוועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שנה, בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתו של חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2014, על מספר המפוקחים בתכנית הפיקוח ועל מספר המפוקחים שכלפיהם הפעיל הממונה את סמכותו להפסקת המעצר בפיקוח האלקטרוני לפי סעיף 22ח, תוך הבחנה בין מפוקחים שהוחזרו למעצר במקום מעצר ובין מפוקחים שנקבע כי ימשיכו להיות מוחזקים במעצר בפיקוח אלקטרוני."; (6) בסעיף 23(א)(6), אחרי "להימלט מהדין" יבוא "או שהוא עצור במעצר בפיקוח אלקטרוני, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי תכנית הפיקוח"; (7) בסעיף 60, אחרי "כדי 30 ימים" יבוא "ולעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני – כדי 60 ימים,"; (8) בסעיף 61 – (א) בסעיף קטן (א), אחרי "תשעה חודשים" יבוא "ואם היה נתון במעצר בפיקוח אלקטרוני – תקופה המצטרפת כדי 18 חודשים"; (ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "תשעה חודשים" יבוא "ואם היה נתון במעצר בפיקוח אלקטרוני – תקופה המצטרפת כדי 18 חודשים", אחרי "עד למתן גזר דין" יבוא "ובכלל זה, על מעצרו בפיקוח אלקטרוני", ואחרי "90 ימים" יבוא "ולעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני – בתוך 180 ימים,"; (9) בסעיף 62, בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל מקום, אחרי "או על מעצר מחדש" יבוא "ובכלל זה על מעצר בפיקוח אלקטרוני"; (10) בסעיף 62א, אחרי "תשעה חודשים" יבוא "ואם היה נתון במעצר בפיקוח אלקטרוני – תקופה המצטרפת כדי 18 חודשים,"; (11) בסעיף 63, אחרי "שוחרר בערובה" יבוא "ובכלל זה אם נעצר במעצר בפיקוח אלקטרוני בצירוף קביעת ערובה", ואחרי "הודעת הערעור" יבוא "ואם היה עצור בפיקוח אלקטרוני – להורות על המשך מעצרו בפיקוח אלקטרוני לתקופה האמורה".
  פרק ב': תיקון חוק שחרור על-תנאי ממאסר
  תיקון חוק שחרור על-תנאי ממאסר [מס' 15]2. בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001 ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ה, עמ' 23. (להלן – חוק שחרור על-תנאי) – (1) בסעיף 8(ב), בסופו יבוא "ואולם בחישוב תקופת המאסר לעניין סעיף זה, לא תובא בחשבון התקופה שבה היה האסיר במעצר בפיקוח אלקטרוני, כמשמעותו בסעיף 22ב לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338. (בחוק זה – חוק המעצרים)"; (2) אחרי סעיף 13 יבוא: "שחרור על-תנאי ממאסר בפיקוח אלקטרוני13א.(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 13, הוועדה רשאית, מנימוקים שיירשמו, להתנות את שחרורו על-תנאי של האסיר בקיומו של פיקוח אלקטרוני, כהגדרתו בסעיף 22א לחוק המעצרים, על עמידתו בתנאי המגביל את יציאתו ממקום מסוים או את כניסתו למקום מסוים, בהתאם לתכנית הפיקוח שנקבעה לו (בסעיף זה – שחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני), בכל תקופת התנאי או בחלק ממנה, אם סברה כי תנאי זה מתאים ונדרש בנסיבות העניין. (ב)(1) לא תחליט ועדת השחרורים על שחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני, אלא בהסכמת האסיר, ולאחר שקיבלה חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, ולפיה האסיר נמצא מתאים לשחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני, ומוצעת בה תכנית לשיקומו של האסיר כאמור בסעיף 9(8)(א). (2) חוות הדעת של הרשות לשיקום האסיר כאמור בפסקה (1) תכלול גם התייחסות לכל אלה: (א) התאמת האסיר לשחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני; (ב) מקום הפיקוח המוצע; (ג) בני משפחה או דיירים נוספים המתגוררים במקום הפיקוח המוצע. (ג) על שחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני, יחולו הוראות סעיפים 22א, 22ב(ג), 22ד(1), 22ו ו-22י לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: (1) בסעיף 22ד(1), במקום פסקאות משנה (ג) ו-(ד) יקראו: "(ג) פירוט תכנית הפיקוח לעניין פרקי הזמן שבהם נדרש המפוקח לשהות במקום הפיקוח, וכן קביעת הגבלות לעניין המקומות שהוא רשאי לשהות בהם בזמנים שבהם הוא אינו חייב להיות במקום הפיקוח, ככל שמצאה ועדת השחרורים כי יש מקום לקבוע הגבלות כאמור; (ד) תנאים ומגבלות נוספים שיחולו על המפוקח בתקופת הפיקוח, לפי הוראות סעיף 13."; (2) בסעיף 22ו(ג)(2), במקום "ולבית המשפט" יקראו "ולוועדה"."; (3) בסעיף 21(א), אחרי "בסעיף 13(ב) עד (ה)", יבוא "או את תנאי תכנית הפיקוח לפי סעיף 13א"; (4) בסעיף 23, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) ביקש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה דיון לפי סעיף קטן (א), או דיווחה רשות על הפרת תנאי מתנאי השחרור לפי סעיף קטן (ב), בשל הפרת תנאי תכנית הפיקוח האלקטרוני שנקבעה לאסיר לפי סעיף 13א, תקיים הוועדה את הדיון בהפרת התנאי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 15 ימים ממועד בקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה או קבלת דיווח הרשות, לפי העניין."; (5) בסעיף 45, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) תקנות שהתקין השר לביטחון הפנים לפי סעיף 22יא לחוק המעצרים, לעניין הפעלת הפיקוח האלקטרוני, יחולו גם לעניין פיקוח אלקטרוני על שחרור על-תנאי של אסיר לפי סעיף 13א, בשינויים המחויבים."
  פרק ג':

  תיקוני חקיקה נוספים
  תיקון חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) [מס' 19]3.בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971 ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ד, עמ' 584., בסעיף 10יד(ב), אחרי "על 16 שעות ביום" יבוא "או הורה בית המשפט על מעצרו של קטין בפיקוח אלקטרוני, לפי הוראות סימן ג'1 בפרק ב' לחוק המעצרים", ובמקום "האמור" יבוא "או של המעצר האמורים, לפי העניין". תיקון חוק הבטחת הכנסה [מס' 43]4.בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 555., בתוספת הראשונה, בפרט 18 – (1) בפסקה (א), בסופה יבוא "או שהוא נעצר בפיקוח אלקטרוני כאמור בסעיף 22ב לחוק המעצרים, בתנאים המונעים ממנו להשתלב בעבודה"; (2) בפסקה (ב), אחרי "לחוק המעצרים" יבוא "או הוטל עליהם מעצר בפיקוח אלקטרוני כאמור בסעיף 22ב לחוק האמור" במקום "סעיף 49 לחוק האמור" יבוא "סעיף 49 או סעיף 22ד(2) לחוק האמור, לפי העניין". תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה [מס' 9]5.בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001 ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"ב, עמ' 604., בתוספת השנייה, בפרט 4, אחרי "התשנ"ו–1996" יבוא "או מעצר של החשוד בפיקוח אלקטרוני כאמור בסימן ג'1 לפרק א' בחוק האמור", אחרי "התנאים" יבוא "או פרטי תכנית הפיקוח כהגדרתה בסעיף 22א לחוק האמור, לפי העניין", אחרי "שתנאי השחרור" יבוא "או שתנאי תכנית הפיקוח", ואחרי "תנאי השחרור" יבוא "או פרטי תכנית הפיקוח". תיקון חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה)
משוב א- א+