להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏08 ‏דצמבר ‏2014 22:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

נסים זאב
מיקי לוי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק איסור אלימות בספורט נחקק בשנת 2008 במטרה להתמודד עם התופעה הפסולה של אלימות פיזית ומילולית בספורט. מטרתו של תיקון זה להגביר את האכיפה ולהקנות כלי אכיפה נוספים בהתמודדות עם תופעת האלימות בספורט הישראלי ולהגביר את ההרתעה בתחום זה.
  לפי הוראות תיקון זה שוטר יהיו רשאים להרחיק אדם הרחקה מנהלית לתקופה ארוכה יותר מ-30 ימי הרחקה הקבועים כיום בחוק וזאת במקרים של הפרה חוזרת שהיא בגדר הפרת הוראות או צו הרחקה שנתן קצין משטרה. סמכות הרחקה זו תהיה לעד 60 ימים נוספים בהפרה חוזרת שהיא בגדר הפרת צו הרחקה או אי ציות להוראות סדרן באירועי ספורט, ובמצב של הפרה חוזרת שהיא התנהגות אלימה או חשד לביצוע עבירת ספורט – לתקופה של עד 90 ימים בנוסף על 30 הימים כאמור.
  כמו כן, קובע התיקון כי העונש על עבירת תקיפה המבוצעת במקום שבו מתקיים אירוע ספורט יהיה שלוש שנות מאסר וזאת להבדיל מהעונש הקבוע בחוק העונשין על עבירת תקיפה רגילה שהוא שנתיים מאסר, וכן כי ניתן לבקש מבית המשפט צו הרחקה או הגבלה כלפי אדם אם הוא שיכור או תחת השפעת סמים וחומרים דומים או שיש חשד שהוא שיכור או תחת השפעה כזו.

החוק המלא


 • חוק איסור אלימות בספורט (תיקון), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 588, מיום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014), עמ' 71.

  הוספת סעיף 13א1.בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 878. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 13 יבוא:"סמכות הרחקה בהפרה חוזרת13א.(א) הורה קצין משטרה על הרחקה או הגבלה של אדם כאמור בסעיף 13(ב) או (ג) (בסעיף זה – הוראת קצין משטרה), יהיה רשאי שוטר להרחיק אדם ממקום כאמור בסעיף 12, וסדרן לאירועי ספורט – להוציא אדם ממקום כאמור בסעיף 11, בהתקיים אחת מאלה:(1) האדם הפר הוראת קצין משטרה או את תנאיה בתקופה שלגביה ניתנה לו ההוראה;(2) בתוך 180 ימים מהיום שבו ניתנה לאדם הוראת קצין משטרה התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 17(1).(ב) על הרחקת אדם או הוצאתו בידי שוטר או סדרן לאירועי ספורט, לפי העניין, לפי הוראות סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 13, בשינויים האלה: (1) אם האדם הפר צו הרחקה או הגבלה או תנאי מתנאיו או לא ציית להוראות שוטר או סדרן לאירועי ספורט – רשאי קצין משטרה להורות על הרחקתו או הגבלתו לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים;(2) אם האדם התנהג באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע ספורט, או שקיים לגביו חשד סביר שעבר עבירה הקשורה לספורט – רשאי קצין משטרה להורות על הרחקתו או הגבלתו לתקופה נוספת שלא תעלה על 90 ימים."הוספת סעיף 16א2.אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:"תקיפה באירוע ספורט16א.התוקף אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, דינו – מאסר שלוש שנים; לעניין זה, "תקיפה" – כמשמעותה בסעיף 378 לחוק העונשין."תיקון סעיף 173.בסעיף 17(2) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או שהוא שיכור או תחת השפעת סם מסוכן או חומר מסכן, או שיש חשד שהוא שיכור או תחת השפעה כאמור; לעניין זה, "סם מסוכן" ו"חומר מסכן" – כהגדרתם בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג–2013‏ ס"ח התשע"ג, עמ' 221..".
משוב א- א+