קריאה שנייה - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 48), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏24 ‏נובמבר ‏2014 19:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

משולם נהרי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עדי קול
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין
גילה גמליאל
אופיר אקוניס
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • הצעת חוק זו היא חלק אחד מתוך שבעה חלקים שפוצלו מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 45), התשע”ד-2014, אשר כללה תיקונים שונים בנושאים שונים בחוק מס ערך מוסף.
  תיקון מס` 48 כולל את סעיפים 1, 2, 11(א) ו-13(א) מתוך תיקון מס` 45, שעניינם מועד החיוב במס לעוסקים וליצרנים קטנים.
  הכלל הקבוע כיום בחוק מס ערך מוסף לגבי מועד החיוב במס הוא כי מועד החיוב במס יהיה עם מסירת הטובין לקונה. עם זאת, בחוק מס ערך מוסף נקבע גם חריג לכלל, לפיו החיוב במס יחול עם קבלת התמורה ככל שמדובר ביצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים.
  בהצעת החוק מוצע להיטיב ולהגדיל את מספר העוסקים אשר מועד החיוב במס ערך מוסף יחול לגביהם עם קבלת התמורה (ולא עם מסירת הטובין לקונה) – כך שיחול על כל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים, וכן על יצרן שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3,450,000 שקלים חדשים.

החוק המלא


 • חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 48), התשע"ה – 2014 *
  התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ה (24 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014), עמ' 844.

  תיקון סעיף 221. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ ס"ח התשל"ו עמ' 239; התשע"ה, עמ' 33. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 22, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:(1) עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;(2) עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג–1973‏ ק"ת התשל"ג, עמ' 626.."תיקון סעיף 292. בסעיף 29 לחוק העיקרי, פסקה (1ב) – תימחק.תחילה3. תחילתם של סעיפים 22 ו-29 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).הוראת מעבר4. על אף האמור בסעיף 3, לגבי עסקאות שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין בהן חל לפני יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), ימשיכו לחול הוראות סעיפים 22 ו-29 לחוק העיקרי כנוסחם ערב המועד האמור.
משוב א- א+