אישור החוק - חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 48), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏נובמבר ‏2014 17:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק מבקר המדינה, התשי”ח– 1958 [נוסח משולב], קובע כי נציב תלונות הציבור רשאי ליתן צו לשם הגנה על זכויותיו של עובד שהתלונן שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהודיע על מעשי שחיתות שבוצעו בגוף שבו הוא עובד. התיקון לחוק מרחיב את סמכותו של נציב תלונות הציבור ומאפשר לו לתת צו לשם הגנה על זכויותיו של עובד גם כאשר הממונה עליו פגע בהן משום שהעובד הודיע בתום לב על הפרות חוק חמורות או פגיעות חמורות במינהל התקין, או סייע לאחר להודיע על מעשים אלה.

החוק המלא


  • חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 48), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"ד (18 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 569, מיום כ"ה בתמוז התשע"ד (23 ביולי 2014), עמ' 160.

    תיקון סעיף 45א1.בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב]‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשע"ד, עמ' 32. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 45א – (1) בכותרת השוליים, אחרי "מעשי שחיתות" יבוא "הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין"; (2) בפסקה (1), אחרי "מעשי שחיתות" יבוא "הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין", ואחרי "שבו הוא עובד" יבוא "או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור". תיקון סעיף 45ב2.בסעיף 45ב לחוק העיקרי, במקום "מעשי שחיתות" יבוא "מעשים כאמור באותו סעיף". תחולה3.הוראות חוק זה יחולו על תלונות בדבר פגיעה בעובד שהודיע מיום פרסומו של חוק זה ואילך על ביצוע מעשים כאמור בסעיף 45א(1) לחוק העיקרי.
משוב א- א+