אישור החוק - חוק לתיקון פקודת היערות (מס` 6), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏17 ‏נובמבר ‏2014 19:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

יצחק וקנין
לאון ליטינצקי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עדי קול
מירי רגב
משה זלמן פייגלין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 13

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

ניצן הורוביץ
אילן גילאון
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי

נמנע 0

תקציר

  • התיקון לפקודת היערות (להלן – הפקודה) מגדיר מחדש ”עץ בוגר”, לעניין שטח המיועד למגורים באופן שרק לגבי עצים שקוטר גזעם לפחות 20 סנטימטרים יידרש רישיון כריתה.
    בנוסף תוקן סעיף 15א לפקודה, המתנה את מתן רישיון הכריתה בנטיעה חלופית או בהיטל כספי, כך שלפקיד היערות תהיה הסמכות לשקול במסגרת בחינת בקשה לרישיון כריתה, גם את תכלית הבקשה ולא רק את מצב העץ, כפי שהיה טרם התיקון. בנוסף תוקן הסעיף כך שתוקנה לפיו הסמכות למתן פטור או הנחה לתשלום ההיטל הכספי, או לחיוב בנטיעה חלופית מופחתת בהתאם לתקנות שיקבע שר החקלאות לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 6), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה (17 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 856, מיום ב' באדר ב' התשע"ד (4 במרס 2014), עמ' 452.

    תיקון סעיף 21. בפקודת היערות‏ חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע) 600, (א) 710; ס"ח התשע"ב, עמ' 130. (להלן – הפקודה), בסעיף 2 – (1) ההגדרה "עץ פרי" – תימחק;(2) בהגדרה "עץ בוגר", בסופה יבוא "ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות;";(3) אחרי ההגדרה "ערך" יבוא: ""תכנית" – תכנית כהגדרתה בסעיף 83ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.;".תיקון סעיף 15א2. בסעיף 15א לפקודה – (1) בסעיף קטן (א), במקום "שנוכח, כי על אף" יבוא "ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת" ובמקום "לא ניתן" יבוא "ונוכח כי אין"; (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בהתאם לתכליות של בקשות לרישיון כריתה של אילן מוגן או עץ בוגר, לנסיבותיהן ולתועלותיהן הציבורית והסביבתית, סוגי מקרים שבהם יינתן פטור מנטיעה חלופית או מתשלום היטל כספי או סוגי מקרים שבהם יוטל חיוב בנטיעה של עץ או עצים אחרים בערך נמוך מערך העץ הבוגר או האילן המוגן כפי שחושב לפי סעיף קטן (ה)(1) (בסעיף זה – נטיעה חלופית מופחתת) או בתשלום היטל כספי מופחת.";(3) בסעיף קטן (ג), במקום "שנוכח, כי על אף" יבוא "ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת" ובמקום "לא ניתן" יבוא "ונוכח כי אין".תיקון סעיף 263.בסעיף 26(ה)(1) לפקודה, במקום "וכן – באישור ועדת הפנים של הכנסת – " יבוא "וכן", ובסופו יבוא "תקנות לפי פסקה זו ייקבעו באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".
משוב א- א+