קריאה שנייה - חוק חופש המידע (תיקון מס` 10), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏04 ‏נובמבר ‏2014 16:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

איציק שמולי
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מכוח צו שהוציאה שרת המשפטים לפני כעשור, נקבעו מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם כ”רשות ציבורית” לעניין חוק חופש המידע, בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים.
  נוכח העובדה שמוסדות אלה מספקים שירות ציבורי חיוני והמדינה משתתפת בתקציבם, יש חשיבות רבה בהגברת השקיפות בנוגע לפעילותם ובעיגון חובתם לנהוג בשקיפות בחקיקה ראשית. לכן, הורחבה תחולת החוק ונקבע כי מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ייחשבו ”רשות ציבורית” לעניין חוק חופש המידע, לגבי כל מידע שברשותם ולא רק לגבי מידע הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים.
  עם זאת, כדי למנוע פגיעה בחופש האקדמי, נקבע סייג שיאפשר למוסדות להשכלה גבוהה שלא למסור מידע שיש בגילויו פגיעה מהותית בחופש האקדמי, פגיעה בהליכי שיפוט או קידום אקדמיים או במחקרים שטרם פורסמו, או גילוי זהותם של תורמים שביקשו להישאר בעילום שם.

החוק המלא


 • חוק חופש המידע (תיקון מס' 10), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"א בחשוון התשע"ה (4 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 560, מיום ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014), עמ' 126.

  תיקון סעיף 21.בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשע"ד, עמ' 2. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1) אחרי ההגדרה "חברה עירונית" יבוא:""מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:(1) מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 191. (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה); (2) מוסד שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;";(2) בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי פסקה (9א) יבוא:"(9ב) מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו בהתאם להוראות סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;".תיקון סעיף 92.בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (10) יבוא:"(11) לעניין רשות ציבורית כאמור בפסקה (9ב) להגדרה "רשות ציבורית" – מידע שיש בגילויו פגיעה מהותית בחופש הפעולה בעניינים האקדמיים והמינהליים של מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותם בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, פגיעה בהליכי קידום ושיפוט אקדמיים או במחקרים שטרם פורסמו, או גילוי זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי."תחילה 3.תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.בנימין נתניהו
משוב א- א+