קריאה שנייה - חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס` 4), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏03 ‏נובמבר ‏2014 19:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יואב בן צור
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רוברט אילטוב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יצחק הרצוג
עמר בר-לב
משה זלמן פייגלין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

שולי מועלם-רפאלי
זבולון כלפה
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 2

דב חנין
מרב מיכאלי

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 4 לחוק בתי קברות צבאיים, התש”י–1950 קובע את זכאותו של חייל שנפטר להיקבר בבית קברות צבאי, אלא אם כן בחר קרובו להביאו לקבורה בבית קברות אזרחי. הוראה זו באה בהמשך לסעיף 1, שמגדיר חייל כ”אדם בשירות צבאי”. ”שירות צבאי” מוגדר לפי אותו הסעיף כשירות בצבא הגנה לישראל או שירות בתקופת קום המדינה ששר הביטחון הכריז עליו כשירות צבאי.
  התיקון לחוק מעגן בחקיקה את המצב העובדתי הקיים – בו נקברו במשך עשרות שנים בבתי הקברות צבאיים אנשי כוחות הביטחון שאינם צה”ל – וקובע כי סוגי האוכלוסיות הבאות יהיו זכאים לקבורה בבית קברות צבאי: שוטר; עובד שירות הביטחון הכללי או המוסד; סוהר שנהרג בעת שירותו ועקב שירותו; שוחר שנהרג במהלך הכשרתו עקב פעילות צבאית שנערכה במסגרתה; מיועד לשירות ביטחון שנפטר במהלך פעילות הכנה לשירות; חניך שנהרג במהלך קד”צ; חייל מילואים שנהרג בדרכו לשירות מילואים או בחזרתו ממנו; בעלי עיטור הגבורה; קצין בדימוס בדרגות רב-אלוף או אלוף; קצין משטרה בדימוס בדרגות רב-ניצב או ניצב; חיילי צה”ל ששוחררו משירות במהלך אשפוזם ונפטרו במהלכו. בנוסף, יהיה זכאי להיקבר בבית קברות צבאי מי שכיהן כראש שירות הביטחון הכללי, כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או כנציב בתי הסוהר, שלא היו זכאים לכך עד היום.
  בנוסף, לפי התיקון, אנשי כוחות הביטחון שאינם צה”ל, ייקברו בחלקה נפרדת, ככל שהדבר מתאפשר.
  בצד זאת, החוק קובע כי תישלל זכאותו לקבורה צבאית של מי שנפטר בעת שנעדר תקופה רצופה של 21 יום לפחות ללא היתר או הצדק סביר, וכן של מי שראש היחידה להנצחת החייל קבע כי נפטר בנסיבות המטילות דופי על התנהגותו והמצדיקות שלילת זכאותו לקבורה צבאית.
  יובהר, כי ההשלכה המעשית של זכאותו של אדם מכוח חוק זה היא לסוגיית הקבורה בלבד, ולפיכך אין לה קשר לעניינים שנושקים לה, כגון השאלה מיהו חלל צה”ל ותגמולים למשפחות החללים.
  נוסף על סוגיה זו, התיקון מסמיך את שר הביטחון לקבוע בתקנות את שיעור ההשתתפות המרבי של המדינה במימון הוצאות קבורה בבית קברות שאינו צבאי במקרה שקרוב משפחתו של הנפטר החליטו לקבור אותו שם. עוד קובע התיקון כי הרכב המועצה הציבורית להצנחת החייל ישקף את הקבוצות השונות של משפחות החללים שזכאים לקבורה מכוח החוק ולהבהיר את תפקידיה כמייעצת לשר בענייני בתי קברות צבאיים ובענייני הנצחת חיילים ואנשי כוחות הביטחון, ותפקידים נוספים שייקבעו בתקנות.

החוק המלא


 • חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס' 4), התשע"ה–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ה (3 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 669, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 520.

  תיקון סעיף 11.בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950‏ ס"ח התש"י, עמ' 258; התשנ"ו, עמ' 315. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) אחרי ההגדרה "חייל" יבוא:""חייל מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.;"חניך" ו"שוחר" – כהגדרתם בפקודות הצבא; לעניין זה, "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.;"כוחות הביטחון" – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;"סוהר" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459. ;"עובד שירותי הביטחון" – עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;"שוטר" – כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.;";(2) בהגדרה "בית קברות אזרחי", במקום "אזרחי" יבוא "שאינו צבאי";(3) בהגדרה "הרשות המוסמכת", בסופה יבוא "ואם נבצר ממנו למלא את תפקידו – מי ששר הביטחון מינה לכך;".תיקון סעיף 3א2.בסעיף 3א לחוק העיקרי –
משוב א- א+