אישור החוק - חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 20), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏03 ‏נובמבר ‏2014 19:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מאיר שטרית
מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון חוק זה עורך כמה שינויים בחוק שירות ביטחון.
  ראשית, סעיף 12 לחוק שירות ביטחון, התשמ”ו–1986 קובע כי פוקד רשאי לקרוא למיועד לשירות ביטחון להתייצב לשירות גם אם לא נקבע כושרו לשירות ביטחון, במקרה שאותו מיועד לשירות ביטחון נקרא להתייצב לבדיקות אלה ולא התייצב, או שהתייצב וסירב להיבדק או להשלים את הבדיקות. במקרה כזה, יש לבדוק את המיועד לשירות, שהוא כעת כבר חייל, בתוך חודש ימים מיום התייצבותו לשירות. זאת, אלא אם פוקד בדרגת אלוף משנה לפחות, אישר שקיימים טעמים מיוחדים שמצדיקים הארכת התקופה.
  התיקון קובע כי במניין זה לא יבואו בחשבון התקופות שבהן ריצה החייל מעצר או מאסר, נעדר מן השירות שלא ברשות או היה מנוע מלהמשיך בשירות תקין ביחידתו בשל פסק דין או החלטה שיפוטית, כולל שחרור ממעצר בתנאים בהם לא ניתן לשרת ביחידה בצורה תקינה. בנוסף, במקרים שבהם החייל עצור או מרצה עונש מאסר במתקן צבאי, ועל כן מצוי במשמורת הצבא, תבוא התקופה במניין החודש, ורק אם לא ניתן לקיים את הבדיקה או להשלים אותה בגלל סירובו של החייל – לא תבוא התקופה במניין החודש.
  שנית, תיקון זה קובע כי גם תקופה בה נמנע המשך שירותו התקין של חייל כתוצאה מהחלטה שיפוטית לא תיחשב כתקופה שבה מילא חובת שירות סדיר , במקרה שאורכה יעלה על שבועיים רצופים. ואולם, אם החייל יזוכה בסופו של דבר, תיחשב התקופה בכל זאת כחלק משירותו. כמו כן, התיקון קובע כי גם תקופת ההיעדרות של חייל שהוכרז כעריק לא תיחשב כתקופה שבה מילא החייל את חובת השירות הסדיר, אפילו אם טרם הורשע בדין. אולם, מובן כי אם בסופו של ההליך החייל יזוכה, תקופת ההיעדרות כן תיחשב במסגרת החישוב. בכל מקרה נקבע בתיקון כי הצירוף של תקופת ההיעדרות ותקופת השירות ששירת החייל בפועל, לא יעלה על זמן השירות הכולל שהחייל חייב בו.

החוק המלא


 • חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 20), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ה (3 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 622, מיום ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), עמ' 42.

  תיקון סעיף 121.בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ד, עמ' 350. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 12 –(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) במניין התקופה האמורה בסעיף קטן (א), לא יובאו בחשבון – (1) תקופות שעל פי סעיף 18(א) ו-(ב) אין רואים אותן, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה מילא אדם חובת שירות סדיר, ולעניין תקופות שבהן ריצה אותו אדם עונש מאסר או מחבוש בבית סוהר צבאי, מחנה מעצר צבאי או חדר משמר צבאי כמשמעותם בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171. – רק אם במהלך תקופות אלה סירב אותו אדם להיבדק או להשלים את הבדיקה; (2) תקופות שבהן אדם היה נתון במעצר על פי החלטה של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, למעט מעצר פתוח על פי סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏, ולעניין תקופות שבהן היה אותו אדם עצור בבית סוהר צבאי, מחנה מעצר צבאי או חדר משמר צבאי כמשמעותם בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ – רק אם במהלך תקופות אלה סירב אותו אדם להיבדק או להשלים את הבדיקה;(3) תקופות שבהן אדם היה מנוע מלהמשיך בשירות תקין ביחידתו בשל פסק דין או החלטה של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, ובכלל זה החלטה בדבר שחרור ממעצר בתנאים;(4) תקופות שבהן נעדר אדם מן השירות ובשלהן הוכרז על פי פקודות הצבא כנפקד או כעריק.";(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "יוצא צבא שנמצא" יבוא "בלתי כשר לשירות או".תיקון סעיף 182.בסעיף 18 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), במקום "לעניין סעיף זה" יבוא "לעניין סעיף קטן (א)";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) אדם שבתקופת שירותו הסדיר היה נתון במעצר למשך תקופה רצופה העולה על 14 ימים, על פי החלטה של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, למעט מעצר פתוח על פי סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955, וכן אדם שהיה מנוע מלשרת שירות תקין ביחידתו למשך תקופה רצופה העולה על 14 ימים, בשל פסק דין או החלטה של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, ובכלל זה החלטה בדבר שחרור ממעצר בתנאים, אין רואים את התקופה שבה היה נתון במעצר או שבה היה מנוע מלשרת שירות תקין ביחידתו כאמור (בסעיף קטן זה – תקופת ההיעדרות), לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה מילא חובת שירות סדיר, אלא אם כן הורה בית הדין הצבאי או בית המשפט הוראה אחרת; ואולם אם זוכה בדין, יראו את תקופת ההיעדרות, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה מילא חובת שירות סדיר, ובלבד שצירוף תקופת ההיעדרות ותקופת השירות ששירת בפועל לא יעלה על זמן השירות שהוא חייב בו.(ד) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), אדם שבתקופת שירותו הסדיר הוכרז על פי פקודות הצבא כעריק, אין רואים את התקופה שבה נעדר מן השירות אשר בשלה הוכרז כעריק (בסעיף קטן זה – תקופת ההיעדרות), לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה מילא חובת שירות סדיר; ואולם אם זוכה בדין לגבי ההיעדרות האמורה, יראו את תקופת ההיעדרות, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה מילא חובת שירות סדיר, ובלבד שצירוף תקופת ההיעדרות ותקופת השירות ששירת בפועל לא יעלה על זמן השירות שהוא חייב בו."
משוב א- א+