קריאה שנייה - חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 66), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏03 ‏נובמבר ‏2014 19:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מאיר שטרית
משה זלמן פייגלין
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מטרת החוק היא להסדיר שני היבטים בסוגיית הפיצוי לנאשם שזוכה בבית דין צבאי. כיום, חוק השיפוט הצבאי קובע כי נאשם רשאי להגיש בקשה לפיצוי בגין זיכוי בתוך שישים ימים מזיכויו, וזאת בניגוד להסדר האזרחי המקביל - שבו לא קיימת מגבלת זמן להגשת בקשת הפיצוי.
  תיקון זה לחוק מסמיך את נשיא הערכאה השיפוטית המזכה להורות על קיום דיון בבקשת הנאשם לפיצוי, אף אם הוגשה לאחר שישים הימים הנקובים בחוק.
  עניין אחר שמוצע בהצעת החוק הוא הרחבת קשת האפשרויות לקיום הדיון בבקשת הנאשם לפיצוי, נוכח האפשרות שבחלוף הזמן שבין הדיון לבין הגשת הבקשה, יהיה קושי בשחזור המותב שדן בעניינו, שכן המותב כולל גם אנשי צבא שאינם משפטנים, ואינם יושבים בבית הדין דרך קבע. כך, נוסף על אפשרות הדיון בפני מותב אחר כאמור בסעיף בנוסחו כיום, לפי התיקון ניתן יהיה לקיים את הדיון גם בפני אב בית הדין של המותב שפסק בעניינו של הנאשם, ובמקרה שבו הנאשם נידון בפני שופט צבאי משפטאי אחד – בפני דן יחיד אחר שהוא שופט צבאי משפטאי.

החוק המלא


 • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 66), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ה (3 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 695, מיום כ"ח בסיוון התשע"ב (18 ביוני 2012), עמ' 894.

  תיקון סעיף 4901.בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ב, עמ' 128. , בסעיף 490 – (1) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "או בפני מותב" יבוא "ואם לא ניתן לקיים הדיון בפני מותב זה – בפני אב בית הדין של המותב או בפני –(1) מותב אחר שיורכב לעניין זה בידי נשיא הערכאה השיפוטית המזכה; (2) שופט צבאי משפטאי אחד שימונה בידי נשיא הערכאה השיפוטית המזכה, ובלבד שהנאשם נידון בפני שופט צבאי משפטאי אחד לפי הוראות חוק זה.";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) נשיא הערכאה השיפוטית המזכה רשאי להורות על קיום דיון בבקשת נאשם כאמור בסעיף קטן (ב), אף אם הוגשה לאחר המועד האמור באותו סעיף קטן, מטעמים שיירשמו."
משוב א- א+