הצעת ועדה - הצעת חוק השמות (תיקון מס` 6), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏30 ‏יולי ‏2014 13:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

יפעת קריב
עדי קול
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • נקבע בחוק כי הורים יוכלו לשנות את שמו הפרטי של ילדם הקטין שטרם מלאו לו 10 שנים המסוגל לחוות את דעתו רק לאחר שייתנו לו הזדמנות להביע את עמדתו בעניין. שינוי שם פרטי של קטין שמלאו לו 10 שנים יתאפשר רק אם הקטין הסכים לשינוי או באישור בית המשפט, אם לא ניתן לקבל את הסכמת הקטין בשל מצבו הרפואי, יוכלו ההורים להוסיף שם, נוסף על השם הקיים, אף ללא הסכמתו.
    בנוסף נקבע כי קטין יוכל לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו, ואם לא הסכימו, יוכל לפנות אל בית המשפט. לעניין שם המשפחה של קטין, מוצע לקבוע כי ההורים יוכלו לשנותו באישור בית המשפט, ובלבד שניתנה לקטין הזדמנות להביע את עמדתו בעניין. אם אין הסכמה בין ההורים לעניין קביעת שמו של הקטין לאחר לידתו, יהיה רשאי כל אחד מהם ליתן לו שם פרטי אחד בלבד. לבסוף נקבע כי יש לתת משקל לעמדתו של קטין או חסוי בהליכים שנוקט האפוטרופוס שלו בבית המשפט לאישור שינוי שמו הפרטי ושם משפחתו, והכול בהתחשב במידת בגרותו של הקטין או במידת הבנתו של החסוי, לפי העניין.

החוק המלא


  • חוק השמות (תיקון מס' 6), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד (30 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 560, מיום ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014), עמ' 127.

    תיקון סעיף 4 1.בחוק השמות, התשט"ז–1956‏ ס"ח התשט"ז, עמ' 94; התשס"ח, עמ' 203. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, במקום הסיפה החל במילים "פרטי; אולם" יבוא "פרטי אחד".החלפת סעיף 132.במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא: "שינוי שם של קטין13.(א) הוריו של קטין שטרם מלאו לו עשר שנים רשאים לשנות את שמו הפרטי, ובלבד שנתנו לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין, ונתנו להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו; מלאו לקטין עשר שנים, לא ישונה שמו הפרטי אלא אם כן נתן את הסכמתו בפני פקיד רישום, כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965, ולעניין הוספת שם על השם הקיים – אלא אם כן נתן את הסכמתו להוספה מראש בכתב; לא נתן קטין כאמור את הסכמתו לשינוי, לא ישונה שמו אלא באישור בית המשפט. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), התקיימו נסיבות רפואיות שבשלהן לא ניתן לקבל את הסכמת הקטין, רשאים ההורים להוסיף לו שם על שמו הקיים, אף אם לא נתן את הסכמתו מראש בכתב.(ג) קטין רשאי לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו; לא נתנו ההורים את הסכמתם לשינוי, רשאי הוא להגיש תובענה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 3(ד) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 393..(ד) הוריו של קטין רשאים, באישור בית המשפט, לשנות את שם משפחתו, ובלבד שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו."תיקון סעיף 143.בסעיף 14 לחוק העיקרי, במקום "פסול-דין" יבוא "חסוי", ובמקום "של החסוי" יבוא "ובלבד שניתנה לו – אם הוא מסוגל לחוות את דעתו – הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין או במידת הבנתו של החסוי, לפי העניין".
משוב א- א+