אישור החוק - הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 8), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏30 ‏יולי ‏2014 11:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

מאיר שטרית
יריב לוין
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 8), התשע”ד-2014 (להלן – תיקון מס` 8) נועד להקל על רוכשי דירות ולהגן עליהם בבואם לרכוש דירה מקבלן, באשר לריבית הפיגורים שיהיה עליהם לשלם לו בשל איחור במועד התשלום שנקבע בחוזה המכר.
    תיקון מס` 8 קובע כי שיעור ריבית הפיגורים שישלם קונה למוכר בגין איחור בתשלום, בהתאם לקבוע בחוזה המכר, לא יעלה על השיעור שקבע שר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. לעניין זה, נקבע שריבית פיגורים תיחשב לכל סכום שהקונה נדרש לשלם לקבלן בשל תשלום שלא שולם במועד שנקבע בחוזה המכר. לפיכך, הקבלן לא יהיה רשאי לגבות סכום כלשהו שיכול להתפרש כתשלום בשל אי תשלום במועד, אלא במגבלות שיעור הריבית שיקבע, כאמור, בתקנות. בנוסף, נקבע כי החובה לשלם ריבית פיגורים תחל מהיום שבו חלף המועד לתשלום שנקבע בחוזה המכר, ובלבד שחלפו שבעה ימים מהיום האמור.
    תקנות ראשונות לעניין שיעור ריבית הפיגורים שיקבע שר הבינוי והשיכון כאמור יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום של חוק זה.

החוק המלא


  • חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 8), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד (30 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 547, מיום כ"ו באייר התשע"ד (26 במאי 2014), עמ' 90.

    הוספת סעיף 5ב1. בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973‏ ס"ח התשל"ג, עמ' 196; התשע"ד, עמ' 335. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5א יבוא:"שיעור מרבי של ריבית פיגורים5ב.(א) נקבע בחוזה המכר כי איחור בתשלום יזכה את המוכר בריבית פיגורים, לא יעלה שיעור הריבית על השיעור שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; בסעיף זה, "ריבית פיגורים" – לרבות כל סכום שהקונה נדרש לשלם בשל תשלום שלא שולם במועד שנקבע בחוזה המכר. (ב) החובה לשלם ריבית פיגורים תחול מהיום שבו חלף המועד לתשלום שנקבע בחוזה המכר, ובלבד שחלפו שבעה ימים מהיום האמור."תקנות ראשונות2.תקנות ראשונות לפי סעיף 5ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
משוב א- א+