הסתייגות - הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏29 ‏יולי ‏2014 20:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי

נגד 29

עדי קול
מיקי לוי
עליזה לביא
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מטרת החוק היא קיצור הליכי תכנון של תכניות רחבות היקף של בנייה למגורים וכן יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ובהן גם יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת.
  במסגרת החוק נקבע הליך תכנון מיוחד לקידום תכניות מועדפות לדיור, הכולל מוסד תכנון מיוחד והליכי תכנון מיוחדים, הליך התכנון המיוחד יחול על תכניות המוגשות בידי רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון או החברה הממשלתית לדיור להשכרה, וביישוב מיעוטים - גם בידי משרד הפנים, או בידי גורמים נוספים שקיבלו הרשאה לכך.
  הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה רשאים להכריז בצו על קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל או על קרקע ביישוב מיעוטים כעל מתחם מועדף לדיור, הכרזה כאמור תינתן לפי המלצת מנהל מינהל התכנון לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנן באותה קרקע 750 יחידות דיור לפחות או 500 יחידות דיור לפחות ביישובי מיעוטים.
  בתכנית מועדפת לדיור יהיה שיעור של 30% מיחידות הדיור, לדיור להשכרה לטווח ארוך ולדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, כך ש-15% מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית יהיו לדיור להשכרה לטווח ארוך ו-15% מיחידות הדיור יהיו להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, ואולם, הממשלה רשאית, במקרים חריגים, לקבוע בצו ההכרזה שיעורים אחרים של יחידות דיור נוכח מאפייני היישוב או היצע הדירות להשכרה ברשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית, אם קביעת השיעורים כאמור תביא לכך שהתכנית לא תהא ישימה ונוכח היקף הקרקע שאינה מקרקעי ישראל בתחום התכנית.
  תכנית מועדפת לדיור יכול שתכלול גם הוראות לעניין שימושים נוספים, לרבות לתעסוקה או למסחר, הנדרשים לשמש את יחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה, או הוראות לעניין שימושים לתעסוקה או למסחר הנדרשים לרשות המקומית שהתכנית חלה בתחומה, וכן כל הוראה אחרת שניתן לקבוע בתכנית מפורטת לפי חוק התכנון והבנייה.
  נקבע כי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור תחליט לאשר תכנית שבסמכותה או לאשרה בשינויים, לקבוע תנאים לאישורה או לדחותה, בתוך 24 חודשים ממועד הגשתה.
  נקבע כי על אף האמור בכל דין, אם הופרו הוראות לפי סעיף 4(ב) לחוק זה, יראו את מי שחייב בקיום הוראות הסעיף האמור, כנאמן, ואת הפרת ההוראות האמורות כהפרה של חובת נאמנות כמשמעותה בחוק הנאמנות, התשל”ט–1979.
  ביצועה של תכנית מועדפת לדיור יחל בתוך ארבע שנים מיום שאושרה, לעניין זה יראו ביצוע בפועל של 25% מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית כתחילת ביצועה של תכנית.
  לבסוף נקבע כי ההסדרים בחוק זה יחולו זו כהוראת שעה למשך ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה, וזאת לשם בחינת השפעתם על היצע הדיור ועל מחירי הדיור.

משוב א- א+