הצעת ועדה - הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏29 ‏יולי ‏2014 19:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 44

משולם נהרי
רוברט אילטוב
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עדי קול
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

אבישי ברוורמן
ציפי חוטובלי
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 14

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק השידור הציבורי, התשע”ד–2014, מקים תאגיד שידור ציבורי חדש שיחל לפעול ביום 1 באפריל 2015 (להלן – יום התחילה).
  לתאגיד השידור הציבורי תמונה מועצה שתורכב מ-12 נציגי ציבור בעלי מומחיות וניסיון בתחומים שונים הרלוונטיים לפעילות התאגיד. המועצה תתפקד בדומה לדירקטוריון, ובכלל זה תקבע את מדיניות תאגיד השידור הציבורי ותפקח על הנהלתו, תאשר את המבנה הארגוני, את התקציב, את שיא כוח האדם בתאגיד ותמנה את המנהל הכללי של תאגיד השידור הציבורי, שיהיה אדם בעל ניסיון ניהולי. כמו כן, המועצה הוסמכה, באישור שר התקשורת, לקבוע כללים בנושאים שונים הקשורים לניהול התאגיד ולפיקוח על שידוריו. הכללים יפורסמו ברשומות ובאתר התאגיד. לתאגיד השידור הציבורי ימונו יועץ משפטי, מבקר פנימי, רואה חשבון מבקר וממונה על קבילות הציבור. עובדי התאגיד יתקבלו לעבודה במכרז, למעט עיתונאים, עורכי חדשות או מגישי תכניות בחטיבת החדשות, וכן סוגי עובדים כמפורט בחוק ובכללים שתקבע המועצה. כמו כן, נושאי משרה בתאגיד, ובכללם מנהל חטיבת חדשות, שיהיה העורך הראשי של חטיבה זו, ימונו בהליך מיוחד המפורט בחוק.
  תאגיד השידור הציבורי ישדר שידורי רדיו, ושידורי טלוויזיה במסגרת שלושה ערוצים לפחות: ערוץ שידורים מרכזי, ערוץ לילדים ונוער וערוץ בשפה הערבית. בנוסף, יעביר תאגיד השידור תכנים גם על גבי רשת האינטרנט ובאמצעים טכנולוגיים אחרים. תאגיד השידור הציבורי יוציא, בכל שנה, הוצאה למימון הפקה ורכישה של תכניות כמפורט בתוספת, ובהתאם למרכיבי ההוצאה הקבועים בתוספת. בנוסף, נקבעו הוראות בנושאים שונים, ובכלל זה לעניין שידור תשדירי פרסומת, הודעות חסות ותשדירי שירות (להלן – תשדירי פרסומת).
  תקציב תאגיד השידור הציבורי יורכב מסכומים שיועברו אליו ישירות ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מתוך אגרות הרכב, וכן מהסכום הנוסף לאגרת הרכב המשולם בעת חידוש רישיון רכב, ויעמוד על 665 מיליון ₪ לכל שנה, בשנים 2015 ו-2016, ומשנת 2017 – סכום של 650 מיליון ₪, צמוד למדד. בנוסף, יהיו לתאגיד הכנסות מתשדירי פרסומת.
  שיא כוח האדם, וכל שינוי בו, יאושר בידי המועצה לאחר קבלת אישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
  תאגיד השידור הציבורי יהיה חייב לקלוט בלא מכרז עובדים מרשות השידור והטלוויזיה הלימודית, בשיעור של רבע מכלל העובדים בתאגיד, והוא יהיה רשאי לקלוט עובדים כאמור אף במספר גבוה יותר.
  החל ביום פרסום החוק יתחיל תהליך פירוק רשות השידור, כשהמפרק יהיה כונס הנכסים הרשמי, ויוקנו לו כל סמכויות הניהול. המפרק יפעיל את רשות השידור, עד ליום התחילה, באמצעות בעלי תפקידים שימנה באישור בית המשפט. ביום התחילה יתחילו שידורי תאגיד השידור הציבורי החדש, תסתיים העסקתם של עובדי רשות השידור, רשות השידור והטלוויזיה הלימודית יחדלו משידוריהן, ותבוטל אגרת הטלוויזיה. במקביל, יפעל המפרק להסדרת פירוקה של רשות השידור, עד לביטול אישיותה המשפטית.

משוב א- א+