קריאה שנייה - הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 102), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 19:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עדי קול
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

משה זלמן פייגלין
גדעון סער
אופיר אקוניס
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 8

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התיקון לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה-1965, קובע כי הסמכות להכריז בצו על שטח כעל מתחם פינוי ובינוי תהיה נתונה לממשלה או לוועדת שרים שהסמיכה הממשלה לכך, וזאת כדי לפשט ולייעל את הליכי ההכרזה.
  התיקון מאפשר חידוש צו כאמור בתוך שישה חודשים מתום תקופת תוקפו, וזאת כדי לאפשר למיזם פינוי ובינוי שעמד בתנאים להארכת תוקף הצו בסמוך לאחר תום תקופת תוקפו, לקבל הארכה לתקופה נוספת כך שיהיה אפשר להשלים את מימוש התכנית.
  נקבע כי הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך יהיו רשאיות, בהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית ועל פי תנאים שתקבע, להאריך או לחדש פעם נוספת (קרי לתקופה שלישית של 6 שנים ובסך הכל עד 18 שנים) את תוקפם של צווי ההכרזה, תנאים למתן צו הארכה או חידוש לתקופה שלישית כאמור הוא שרוב מיוחס מבין בעלי הדירות כהגדרתו בחוק פינוי ובינוי (פיצויים) התקשר בעסקת פינוי ובינוי, ולעניין צו הכרזה שניתן לאחר 1 באוגוסט 2014 – אושרה תכנית לפינוי ובינוי במתחם הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו.
  יצוין כי בתקופת ההכרזה נהנים היזמים ובעלי הדירות מהטבות מיסוי מיוחדות (לעניין מס שבח, מס רכישה והיטל השבחה).
  בנוסף, ישונה שמה של הוועדה שמינתה הממשלה לפי סעיף 33 א(ג) לחוק, כך שבמקום הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי היא תיקרא מעתה הוועדה להתחדשות עירונית ולחבריה יצטרף נציג שר המשפטים, נקבע כי לדיוני הוועדה יוזמנו, דרך קבע, שני נציגי השלטון המקומי שימנה שר הפנים, ותהיה להם דעה מייעצת.

החוק המלא


 • חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014), עמ' 840.

  תיקון סעיף 33א 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 33א –(1) בסעיף קטן (א), במקום "הממשלה רשאית" יבוא "הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות";(2) בסעיף קטן (ב) –(א) בפסקה (2) –(1) בפסקת משנה (א), במקום "הממשלה רשאית" יבוא "הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות", ואחרי "מתום תקופת ההכרזה הראשונה" יבוא "או לחדש את צו ההכרזה בתוך שישה חודשים מתום תקופת תוקפו, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים" ";(2) בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "תחילתו של צו" – תימחק;(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:"(3)(א) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות, בהמלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ג) ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך או לחדש את תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה (2)(ב) או של צו הכרזה, כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים בפסקת משנה (ב):(1) להאריך, בצו, את תוקפו של צו הכרזה שתוקפו הוארך לפי פסקה (2)(א), לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים מתום תקופת תוקפו; צו הארכה לפי פסקת משנה זו יינתן במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה שתוקפו הוארך כאמור;(2) לחדש, בצו, את תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה (2)(ב) או צו הכרזה, שתוקפם הוארך לפי פסקה (2)(א) או (ב) (בסעיף זה – צו לחידוש הכרזה), לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים; צו לחידוש הכרזה יינתן בתוך שישה חודשים מתום תקופת תוקפם של ההכרזה או צו ההכרזה שתוקפם הוארך כאמור, ואולם לעניין צווים לחידוש הכרזה שניתנו במסגרת החלטות הממשלה, בתקופה שמיום י"ח בחשוון התשס"ט (16 בנובמבר 2008) עד יום ה' באב התשע"ד (1 באוגוסט 2014), ושלא היו בתוקף בתום התקופה האמורה, יכול שהצווים יינתנו בתוך שנה מיום ה' באב התשע"ד (1 באוגוסט 2014).(ב) לא יוארך ולא יחודש תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה (2)(ב) או צו הכרזה, אלא בהתקיים אלה:(1) רוב מיוחס מבין בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי ובינוי; בפסקה זו, "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" ו"עסקת פינוי ובינוי" – כהגדרתם בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו–2006‏ ס"ח התשס"ו, עמ' 171. (בסעיף זה – חוק פינוי ובינוי (פיצויים));(2) לעניין צו הכרזה שניתן לאחר יום י"ח בתמוז התשע"ד (1 באוגוסט 2014) – אושרה תכנית לפינוי ובינוי במתחם הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו;(4) תחילתו של צו שחודש או הוארך לפי פסקה (2)(א) ו-(ב) או (3)(א)(2), במועד פקיעתה של ההכרזה כאמור באותן פסקאות, לפי העניין, ואולם חידוש תוקפה של הכרזה כאמור לא יהא בן-תוקף לעניין חוק פינוי ובינוי (פיצויים), מהמועד שבו פגה ההכרזה הראשונה ועד למועד פרסום הצו.";(3) בסעיף קטן (ג) –(א) ברישה, במקום "ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי" יבוא "ועדה להתחדשות עירונית שיינתנו לה, בין השאר, הסמכויות לפי סעיף זה לעניין מתחמי פינוי ובינוי";(ב) אחרי פסקה (7) יבוא:"(8) נציג שר המשפטים.";(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) לדיוני הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ג) יוזמנו, דרך קבע, שני נציגי הרשויות המקומיות שימנה שר הפנים, שתהיה להם דעה מייעצת."תיקון חוק פינוי ובינוי (פיצויים)
משוב א- א+