אישור החוק - הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס` 2), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 17:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיקי לוי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עמר בר-לב
משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 1

דב חנין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק השב”כ קבע לפני התיקון שיו”ר ועדת המשנה בכנסת לענייני השב”כ יהיה יו”ר ועדת החוץ והביטחון. התיקון מבטל הוראה זו, כך שיו”ר ועדת המשנה לענייני השב”כ יהיה אחד מחברי ועדת המשנה שתבחר ועדת החוץ והביטחון כמקובל לגבי יתר ועדות המשנה.

החוק המלא


  • חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 562, מיום ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014), עמ' 132.

    תיקון סעיף 61.בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002‏ ס"ח התשס"ב, עמ' 179; התשס"ה, עמ' 501., בסעיף 6(א), המילים "יושב ראש הוועדה יהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" – יימחקו.
משוב א- א+