קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 159), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 17:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יפעת קריב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
משה זלמן פייגלין
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • לפי תיקון זה לחוק, על המוסד לביטוח לאומי לשלוח דרישה לתשלום חוב לדמי ביטוח – המהווה שלב מקדים לנקיטת הליכי גביה מנהליים, בתוך 7 שנים לכל המאוחר מהמועד שבו נוצר החוב. אם לא נשלחה דרישת תשלום בתוך 7 שנים כאמור, לא ניתן יהיה לגבות את החוב. בנוסף, גם אם נשלחה דרישה לתשלום חוב בתקופה האמורה, אם לא נקטו הליכי גביה מנהלית בתוך 7 שנים ממועד משלוח הדרישה או לא ננקט קיזוז בתקופה זו, גם אז לא ניתן יהיה לגבות את החוב.
  במקרים שבהם קיימת חובת רישום במוסד לביטוח לאומי, או חובת דיווח למוסד, וחובות אלה לא קוימו במועד, דבר שמנע מהמוסד לביטוח לאומי לדעת על קיומו של החוב, תימנה תקופת 7 השנים למשלוח דרישת התשלום רק מהמועד שבו מולאה החובה או במועד שבו נודע למוסד על החוב, כמפורט בתיקון לחוק.
  תחילתו של חוק זה הוא ביום 1.1.15, כשעד אותו מועד יוכל המוסד לפעול, בין השאר, למשלוח דרישות תשלום ונקיטה באמצעי גביה גם לגבי חובות שבאותו מועד טרם חלפו 7 שנים ממועד היווצרותם. לגבי החובות שנוצרו מיום 1.1.99 ועד יום 31.1.2007, יוכל המוסד לשלוח דרישת תשלום וכן לפעול לגבייתם באמצעות פקודת המיסים (גביה) או באמצעות קיזוז מול גמלה המגיעה לחייב, ובלבד שהמוסד יפעל לגבות את החובות כאמור לא יאוחר מיום 30.6.2016. החל מ-1.7.2016 לא יהיה המוסד לביטוח לאומי רשאי לפתוח בהליכי גביה לגבי חובות אלה. לגבי החובות שמועד היווצרותם קדם ל-1.1.1999 החליט המוסד על מחיקתם, ולפיכך נקבע כי ככל שלא נגבו עד מועד פרסומו של החוק, לא ניתן יהיה לגבותם.

החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 537, מיום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014), עמ' 56.

  הוספת סעיף 363א1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 602. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 363 יבוא:"דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בתוך שבע שנים363א.(א) בתוך שבע שנים, לכל היותר, מהמועד לתשלום דמי ביטוח כהגדרתם בסעיף 364(ב), ישלח המוסד לחייב בתשלומם דרישה לתשלום חוב באמצעות הדואר; לא נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופה כאמור, ואם נשלחה – לא ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399 או לא בוצע קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר.(ב) חלה חובת דיווח לפי סעיף 355 או חובת רישום לפי סעיף 379 שלא קוימה במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים דמי הביטוח, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 380(ב), תתחיל התקופה האמורה בסעיף קטן (א) – (1) מהמועד שבו קוימה החובה או ממועד קבלת מידע לעניין החבות בדמי הביטוח לפי סעיף 384א, לפי המוקדם;(2) לעניין מי שחלות לגביו הוראות בדבר שומה סופית של הכנסה וקביעת השומה הסופית חלה במועד מאוחר מהמועדים האמורים בפסקה (1) – ממועד קביעת השומה."תחילה ותחולה 2.(א) תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים לתשלומם לפי סעיף 363א(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה (להלן – המועדים החלופיים לתשלום), לפי העניין, הם ביום התחילה ואילך, וגם על דמי ביטוח שביום התחילה טרם חלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין.(ב) לעניין תשלום דמי ביטוח שביום התחילה חלפו שבע שנים וטרם חלפו שש-עשרה שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין, המוסד ישלח לחייב בתשלומם, עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016), דרישה לתשלום חוב באמצעות הדואר; לא נשלחה דרישה לתשלום החוב, לא ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) או לא בוצע קיזוז עד המועד האמור, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר.(ג) דמי ביטוח וכל חוב הנצמח מהם, שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין, קדמו ליום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999), ועד יום פרסומו של חוק זה לא ננקטו הליכים לגבייתם לפי פקודת המסים (גבייה), או לא בוצע קיזוז, לא ייגבו, לרבות בדרך של קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר.
משוב א- א+