אישור החוק - הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 13), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 17:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

יפעת קריב
עליזה לביא
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • סעיף 3(א)(6) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח–1998 (להלן – החוק), מגדיר מהי הטרדה מינית ומפרט מערכות המתאפיינות ביחסי מרות ותלות שבהתקיימן, הצעות בעלות אופי מיני או התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם, ייחשבו להטרדה מינית גם המוטרדת או המוטרד לא הראו למטריד כי אינם מעוניינים בהצעות או בהתייחסויות אלה. כך לדוגמה במערכת היחסים בין עובד למעביד; בין אדם לעובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו תוך שימוש לרעה בסמכותו.
  כמו כן, סעיף 7 לחוק מטיל חובות על מעביד למניעת הטרדה מינית במקום העבודה וכן חובות נוספות כגון החובה למנות אחראי שיברר ויטפל בתלונות, החובה לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית וליידע את העובדים על הוראותיו.
  במהלך השנים התברר כי אוכלוסיית העובדים המשתקמים ואוכלוסיית המועסקים במפעלים המוגנים אינן מוגנות לפי החוק. מפעל מוגן הוא מסגרת תעסוקתית שיקומית לאנשים עם מוגבלות שעל-פי רוב מועסק בה אנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית או פיזית. משתקמים הם מי שנקבע ידי משרד הכלכלה כי הוא בעל יכולת תעסוקה נמוכה באופן משמעותי לעומת היכולת הרגילה במקום העבודה.
  לאור מציאות משפטית זו ועל סמך נתונים סטטיסטים, המצביעים על שיעור גבוה של הטרדות מיניות של אנשים עם מוגבלות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, מצטיירת תמונה של היעדר תחולת החוק למניעת הטרדה מינית ובעקבות זאת היעדר הגנה על אותן אוכלוסיות מוחלשות.
  על כן, במטרה למנוע ככל האפשר מקרי הטרדה מינית כלפי אוכלוסיות אלה, הרחיבה הכנסת את תחולת סעיף 3 וקבעה כי אין צורך להגיד ”לא” להטרדה מינית במקומות עבודה אלה על מנת שההתייחסות החוזרת או ההצעה בעלת האופי המיני תיחשב להטרדה מינית.
  בנוסף, הרחיבה הכנסת את תחולת החובות החלות על מעסיק לפי סעיף 7 לחוק גם על המפעיל והבעלים של מפעל מוגן וכן על מי שמעסיק אדם בעל מוגבלות המוגדר כמשתקם לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז–2007. ואולם, יש לציין כי הרחבת התחולה של החובות כאמור אינה באה לשנות את המצב המשפטי החל כיום לעניין זה ולקבוע לגבי תחולת יחסי עובד מעביד במצבים אלו.


החוק המלא


 • חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 13), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 554, כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014), עמ' 111.

  תיקון סעיף 21.בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ד, עמ'... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 – (1) לפני ההגדרה "בשירות" יבוא:""אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.;";(2) אחרי ההגדרה "התייחסות" יבוא:""חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים" – חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז–2007;";(3) אחרי ההגדרה "מסגרת יחסי עבודה" יבוא:""מפעל מוגן" – כמשמעותו בסעיף 17 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.;".תיקון סעיף 32.בסעיף 3(א)(6) לחוק העיקרי –(1) ברישה, במקום "(א) עד (ח)" יבוא "שלהלן";(2) בפסקת משנה (ו), המילים "(הוראת שעה), התשס"ז–2007" – יימחקו;(3) אחרי פסקת משנה (ח) יבוא:"(ט) לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות."תיקון סעיף 73.בסעיף 7(ו) לחוק העיקרי, בסופו יבוא:"יחסי עבודה" – לרבות העסקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, והעסקה של אדם עם מוגבלות במפעל מוגן;"מעביד" – לרבות מעסיק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, בעלים ומפעיל במפעל מוגן;"עובד" – לרבות אדם עם מוגבלות המועסק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים או במפעל מוגן."
משוב א- א+