אישור החוק - הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 12), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 17:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

נסים זאב
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עדי קול
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 1

משה זלמן פייגלין

נמנע 0

תקציר

  • החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי התנכלות, כלומר פגיעה כלשהי שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או תביעה בגין הטרדה מינית, היא עוולה אזרחית שניתן לתבוע בגינה פיצויים במסגרת הליך אזרחי. במקביל קובע חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח–1988 כי התנכלות שנעשית במסגרת יחסי עבודה על רקע הטרדה מינית היא אסורה. עוד קובע חוק שוויון הזדמנויות בעבודה כי בתובענה של עובד או דורש עבודה בגין התנכלות יועבר הנטל למעסיק להוכיח כי לא היתה התנכלות- בתנאי שהעובד הוכיח כי אכן היתה הטרדה מינית או תלונה או תביעה בגין ההטרדה וכן כי היתה התנכלות כלפיו. כלומר, חוק שוויון הזדמנויות קובע הוראה דיונית של היפוך נטל ההוכחה, אם העובד הוכיח ראשית ראייה.
    חוק זה מבקש להעתיק את הוראת היפוך הנטל האמורה לתוך החוק למניעת הטרדה מינית, זאת על מנת שנפגעים ונפגעות מהטרדות מיניות, אשר פונים לחוק למניעת הטרדה מינית כדי לדעת את זכויותיהם, ידעו על האפשרות של היפוך נטל ההוכחה מבלי להיזקק להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. העברת הנטל כאמור תתאפשר רק בתוך שלוש מיום שנוצרה עילת ההתנכלות.

החוק המלא


  • חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 12), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 555, מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014), עמ' 114.

    הוספת סעיף 6א 1.בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ד, עמ' 604., אחרי סעיף 6 יבוא:"נטל ההוכחה בתובענה במסגרת יחסי עבודה6א.בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי לא פגע פגיעה כאמור באותו סעיף, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה מפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 7(א) לחוק האמור, ובלבד שטרם חלפו שלוש שנים מיום שנוצרה העילה."
משוב א- א+