קריאה שנייה - הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס` 13), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 16:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

עדי קול
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
משה זלמן פייגלין
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תיקון מס` 13 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות דוחה את המועדים להחלת חובת הנגישות לגבי מוסדות על תיכוניים שהם: מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות להכשרה מקצועית או טכנית, ומוסדות להשכלה תורנית או דתית.
    תיקון זה לחוק דוחה את המועדים כלהלן: המועד להגשת תכנית מפורטת להנגשה בידי בעל המוסד העל-תיכוני יהיה לכל המאוחר 6 חודשים ממועד פרסום התקנות הנוגעות לאותו מוסד; צו להחלה הדרגתית יכול שיינתן, בין אם הוגשה תכנית מפורטת ובין אם לא, עד 12 חודשים ממועד פרסום התקנות לגבי סוג המוסדות הנוגע בדבר. בכל מקרה, אף אם לא ניתן צו להחלה הדרגתית, תחול חובת הנגישות במלואה לא יאוחר מ-1 בנובמבר 2017 לגבי מי שאינו רשות ציבורית, ולא יאוחר מ-1 בנובמבר 2018 לגבי רשות ציבורית.

החוק המלא


  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 13), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 879, מיום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014), עמ' 860.

    תיקון סעיף 19ל 1.בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ד, עמ' 604. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 19ל, במקום "עד ליום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008)" יבוא "עד תום שישה חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף 19כט החלות על אותו מוסד".תיקון סעיף 19לא2. בסעיף 19לא לחוק העיקרי –
משוב א- א+