אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 202), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏21 ‏יולי ‏2014 16:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • הצעת החוק היא חלק שפוצל מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע”ד–2013.
  בהצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 87א לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כי בקביעת ההכנסה החייבת במס לא יחול תקן חשבונאות מס` 29, שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, כך שאי תחולתו של התקן האמור תוארך עד לשנת המס 2013.
  מוצע כי התיקון האמור יחול באופן רטרואקטיבי משנת 2012 – כיוון שגם בשנה זו לא חל התקן החשבונאי האמור.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), עמ' 586 ועמ' 651.

  תיקון כותרת פרק שביעי לחלק ד'1.בפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 249. (להלן – הפקודה), בכותרת פרק שביעי לחלק ד', במקום "עד 2011" יבוא "עד 2013".תיקון סעיף 87א2.בסעיף 87א לפקודה, במקום "עד 2011" יבוא "עד 2013".תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+