קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 157), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏07 ‏יולי ‏2014 19:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יצחק וקנין
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
צחי הנגבי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 13

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
מרב מיכאלי

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • סעיף 326(ג) לחוק הביטוח הלאומי, התשנ”ה–1995, קובע כי מי שהורשע בעבירות ביטחון חמורות שבוצעו מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור ונגזר עליו עונש של עשר שנות מאסר לפחות, תופחת מחצית מסכום הגמלאות המשתלמות לו לאחר שחרורו ממאסר, מכוח ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח נפגעי תאונות, ביטוח אבטלה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, ביטוח זיקנה וביטוח שאירים.
    תיקון זה לחוק קובע כי מי שהורשע בעבירת בטחון כאמור ונגזר עליו עונש של עשר שנות מאסר לפחות והוא שוחרר ממאסר טרם ריצוי מלוא תקופת עונשו במסגרת שחרור שבויים ישראלים או משא-ומתן מדיני - יישללו ממנו לחלוטין, עד תום תקופת המאסר שנגזרה עליו, גמלאות אלה: דמי לידה, גמלאות מכוח ביטוח נפגעי עבודה ומתנדבים, ביטוח נפגעי תאונות, ביטוח אבטלה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, ביטוח זיקנה ושאירים וכן גמלת ניידות והלוואה לרכישת רכב למוגבל בניידות. לאחר תום תקופת המאסר שנגזרה עליו יחול עליו ההסדר שפורט לעיל לעניין הפחתת גמלאות.

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 157), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 549, מיום כ"ו באייר התשע"ד (26 במאי 2014), עמ' 96.

    תיקון סעיף 3261.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' ..., בסעיף 326, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), מי ששוחרר ממאסר במסגרת שחרור שבויים ישראלים או משא ומתן מדיני לאחר שהורשע בעבירה כאמור באותו סעיף קטן ונגזרו עליו עשר שנות מאסר לפחות, לא ישולמו לו – עד תום תקופת המאסר שנגזרה עליו – גמלאות אלה: דמי לידה לפי סימן ג' לפרק ג', גמלה לפי פרקים ה' עד ח', י"א וי"ג, וגמלה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות, שנערך לפי סעיף 9, והוראות סעיף קטן (ג) יחולו לגביו רק מתום התקופה שנגזרה עליו." תחולה2.חוק זה יחול על מי ששוחרר ממאסר ביום תחילתו ואילך, גם אם העבירה שבשלה נגזר עליו עונש מאסר בוצעה לפני יום תחילתו של חוק זה.
משוב א- א+