אישור החוק - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 68), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏23 ‏יוני ‏2014 21:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

נסים זאב
יצחק וקנין
מיקי לוי
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

ציפי לבני
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמר בר-לב
משה זלמן פייגלין
יריב לוין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • בוצעו מספר הרחבות לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 66), התשע”ב–2012 שעסק בסגירת תיק פלילי בהסדר, שמטרתו הייתה לאפשר לתובע לסגור תיק פלילי שנפתח לחשוד על אף שקיימות ראיות נגדו, ולא להעמידו לדין, בתנאים שייקבעו בהסדר שייחתם בין התובע ובין החשוד, בעניינים הבאים:
  הוספה הבהרה, למען הסר ספק, כי סגירת תיק פלילי בהסדר תיעשה אך ורק לפי סימן זה או לפי חוק אחר שקבע הסדר בעניין; משמעות הדבר היא שלא יהיו סגירות תיק בהסדר, או הטלת עונשים בידי התובע, באופן מאולתר שלא לפי הוראות החוק;
  הוגדלה תקרת הסכום שהתובע יכול לגבות בהסדר, הן לעניין תשלום לאוצר המדינה והן לעניין פיצוי לנפגע העבירה, ונקבע כי הסכום לא יעלה על האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין (היום, 29,200 ₪) במקום הסכום שהיה קבוע עד היום של 14,400 ₪. הדבר יאפשר להשתמש בהסדר במגוון גדול יותר של תיקים. יחד עם זאת, נקבע כי בעבירות לפי חוק התכנון ובנייה, שאם העבירה בוצעה בנכס משותף על ידי שני בני זוג המנהלים משק בית משותף, לא יוכפל הקנס בשל כך ששני בני הזוג מואשמים בעבירה, והנטל הכלכלי על המשפחה לא יעלה על 30,000 ₪;
  הובהר כי אין לקבוע תנאי בהסדר, אלא אם קיימת זיקה עניינית בין התנאי לבין העבירה שבוצעה;
  נקבע כי אם הקנס שנקבע אמור לעבור לוועדה מקומית לתכנון ולבנייה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה–1965, ישולם התשלום ישירות לוועדה המקומית, באמצעות קופת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה (ולא באמצעות המרכז לגביית קנסותׂ);
  החוק קובע כי אין לקבוע תנאי של תכנית טיפול אלא בהסכמת שירות המבחן. מאחר ששירות המבחן עמוס מאוד, היכולת שלו להירתם לסייע לפי המנגנון המוצע תלויה במשאבים, ולכן נקבע כי ניתן לאפשר לו לסייע גם באופן חלקי על מנת שלא ייווצר מצב שאין כלל התקדמות;
  הוסדרה סמכותו של משרד הכלכלה לערוך הסדרים לפי החוק, ולקבוע תנאים בהסדר שכוללים תיקון ליקויים שנבע מהעבירה, נקיטת הליכים משמעתיים כלפי נושאי משרה בתאגיד, התחייבות של התאגיד להעביר למשרד הכלכלה דיווח באשר למילוי הוראות החוק, וכן ביצוע איסוף, תיקון או השמדה של מוצרים בהם התגלו הפרות;
  ניתנה האפשרות לתובע שעורך הסדר לפי חוק התכנון והבנייה להאריך לשנתיים את תקופת התנאי (במקום לשנה כפי שקבוע בחוק), אם פעל החשוד ביעילות להשגת ההתאמה והתמשכות ההליכים לא היתה בשליטתו;
  עוד הוספו תנאים חדשים שהתובע רשאי להציע בהסדר:
  הסכמת החשוד להודות בתובענה משמעתית, והסכמתו לעונש מסוים, בתנאי שהעונש הכספי לא יעלה על 29,200 ₪;
  התפטרות או התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים;
  אימוץ נהלים פנימיים להבטיח את מניעת הישנותן של עבירות דומות;
  הפסקת עסק או התחייבות להימנע מפעולות מסוימות בעסק לתקופה קצרה, בתנאי שההסדר ייערך בתוך ששה חודשים מיום גילוי העבירה;
  לבסוף, נקבע כי החוק העיקרי לסגירת תיק אינו חל על קטינים. בהקשר זה עוד בוצע תיקון עקיף לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א–1971, שיאפשר הליכים ניסיוניים לגבי קטינים אף בלי פרסום נוהל לציבור, למשך 3 שנים, כדי לעודד מציאת פתרונות מגוונים לשיקומם של קטינים. בנוסף, הוחלט להגמיש ולהנגיש את פרסומיהם של נהלים שגובשו אחרי ניסיונות, באופן שלא יהיה צורך לפרסמם ברשומות, אלא באתר האינטרנט של המשרדים הנוגעים בדבר.

החוק המלא


 • חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 68), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 770, מיום ט' בתמוז התשע"ג (17 ביוני 2013), עמ' 880.

  תיקון סעיף 67א1.בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ד, עמ' 60. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 67א, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) תובע לא יסגור תיק בהסדר, או בהליך דומה שלפיו אם החשוד יקיים תנאים מסוימים לא יוגש נגדו כתב אישום, בין ביוזמת התובע ובין ביוזמת החשוד, אלא לפי הוראות סימן זה או לפי חוק אחר המסמיך תובע לסגור תיק בתנאים.(ו) הוראות סימן זה לא יחולו על חשוד שהוא קטין כהגדרתו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971."תיקון סעיף 67ג2.בסעיף 67ג לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א) – (א) בפסקה (1), במקום "61(א)(1)" יבוא "61(א)(2)", ובסופה יבוא "בוצעה עבירה בבניין לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307., על ידי בני זוג שהם בעלי הבניין ומנהלים משק בית משותף, לא יוטל על בני הזוג יחד סכום העולה על הסכום האמור"; (ב) בפסקה (2), במקום "61(א)(1)" יבוא "61(א)(2)";(ג) בפסקה (5), במקום הסיפה החל במילים "והכל לתקופה שתפורט בהסדר" יבוא "ובלבד שיש זיקה עניינית בין התנאי ובין העבירה שבוצעה, והכל לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים כמפורט בתוספת החמישית – לתקופה שלא תעלה על שנתיים.";(2) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ואולם, אם הגורם האחר הוא ועדה מקומית לתכנון ולבנייה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, ישולם התשלום ישירות לקופת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.".תיקון סעיף 67ט3.בסעיף 67ט לחוק העיקרי, בסופו יבוא "שירות המבחן רשאי להודיע כאמור לעניין סוג מסוים של תיקים ולתקופה מסוימת.".תיקון התוספת הרביעית4.בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, אחרי פרט 1 יבוא:"2. מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך, לפי סעיף 12, להגיש כתב אישום לפי חיקוק מהחיקוקים ששר הכלכלה ממונה על ביצועם
משוב א- א+