הסתייגות - הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס` 5), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏09 ‏יוני ‏2014 20:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

עפו אגבאריה
מוחמד ברכה
משה גפני
שולי מועלם-רפאלי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 29

מיקי לוי
יפעת קריב
עדי קול
משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מרדכי יוגב
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

רוברט אילטוב
יריב לוין

נמנע 1

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד (9 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 866, מיום י"ט באייר התשע"ד (19 במאי 2014), עמ' 558.

    תיקון סעיף 11. בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 47; התשע"ד, עמ' 291. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) אחרי ההגדרה "חוק נכי רדיפות הנאצים" יבוא:""המועד הקובע" – יום ג' בסיוון התשע"ד (1 ביוני 2014);";(2) ההגדרה "מחוסר דיור" – תימחק; (3) בהגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה", במקום האמור בה יבוא "מענק הטבות שנתי לפי סעיפים 4 או 5א(ב)(2)";(4) ההגדרה "מענק שנתי לפי דין אחר" – תימחק;(5) בהגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" – (א) פסקה (2) – תימחק;(ב) בפסקה (3), בסופה יבוא "למעט קצבה שקבע שר האוצר, בצו, בסכום שאינו עולה על הסכום האמור בסעיף 4(א1) לחוק נכי רדיפות הנאצים;";(6) אחרי ההגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" יבוא: ""קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה" – לרבות קצבה כאמור המשולמת מראש בעד שלושה חודשים, כשהיא מחולקת ב-3;".תיקון סעיף 22.בסעיף 2 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי חוק זה" יבוא "לפי סעיפים 4 או 5א" ובמקום "לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א" יבוא "לפי אותם סעיפים"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיפים 3, 4, 5 או 5א" יבוא "סעיפים 4 או 5א";(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) על בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי סעיף 3 יחולו ההוראות לפי סעיף 6 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בשינויים המחויבים, ויראו את החלטת הרשות המוסמכת בבקשה כאמור כהחלטה לפי סעיף 7 לחוק נכי רדיפות הנאצים, לכל עניין, לרבות לעניין הליכי ערר וערעור.";תיקון סעיף 33.בסעיף 3 לחוק העיקרי –(1) במקום כותרת השוליים יבוא "תגמולים והטבות לנרדפים";(2) בסעיף קטן (א) –(א) במקום הרישה יבוא "בסעיף זה, "נרדף" – אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שמתקיים לגביו אחד מאלה:";(ב) במקום פסקה (2) יבוא:"(2) הוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה;";(ג) פסקאות (3) ו-(4) – יימחקו";(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב)(1) נרדף שאילולא התקיים בו האמור בפסקת משנה (א) או (ב) שלהלן היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יהיה זכאי לתגמולים ולהטבות כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ובלבד שאינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע:(א) הוא עלה לישראל ביום כ"ב בתשרי התשי"ד (1 באוקטובר 1953) או לאחריו, או ביום כ"ט באדר ב' התשי"ז (1 באפריל 1957) לא היה או לא נשאר לאחריו אזרח ותושב ישראל;(ב) ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום כ' באלול התשי"ב (10 בספטמבר 1952) ומכתב מס' 1א שבו, לא שללו את זכותו לתבוע בשל נכותו את הרפובליקה הפדרלית של גרמניה.(2) כל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החלות בעניינו של מי שמבקש לקבל תגמולים לפי החוק האמור יחולו גם בעניינו של נרדף המבקש לקבל תגמולים לפי הוראות פסקה (1), וכל ההוראות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ולפי כל חוק אחר החלות בעניינו של מי שהוכר כזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים יחולו גם בעניינו של נרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1) כאילו היה נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. (3) כל זכות או הטבה הניתנת לנכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, תינתן, על פי אותם הסדרים ותנאים, גם לנרדף שהוכר כזכאי לתגמולים לפי הוראות פסקה (1); לעניין זה, "גוף ציבורי" – הממשלה, וכן גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60..(ג) מי שהוכר לפי סעיף זה כזכאי לתגמולים ולהטבות והוא מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה שקבע שר האוצר כאמור בפסקה (3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים", או שקיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה במועד הקובע, ישולמו לו התגמולים האמורים בניכוי סכום השווה לסכום הקצבה האמורה; לעניין סעיף קטן זה תחושב קצבה המשולמת במטבע זר לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב-1 בחודש הקלנדרי שבעדו שולמה הקצבה, ואם הקצבה משולמת מראש בעד תקופה העולה על חודש – לפי השער היציג של אותו מטבע הידוע ב-1 בחודש הקלנדרי הראשון באותה תקופה."החלפת סעיף 44.במקום סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "מענק הטבות שנתי לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית4.(א) אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל ומתקיים לגביו האמור בפסקאות (1) ו-(2), זכאי למענק הטבות שנתי כמפורט בסעיף קטן (ב):(1) אילולא התקיים בו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב) היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים: (א) הוא עלה לישראל ביום כ"ב בתשרי התשי"ד (1 באוקטובר 1953) או לאחריו, או ביום כ"ט באדר ב' התשי"ז (1 באפריל 1957) לא היה או לא נשאר לאחריו אזרח ותושב ישראל;(ב) ההסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום כ' באלול התשי"ב (10 בספטמבר 1952) ומכתב מס' 1א שבו לא שללו את זכותו לתבוע בשל נכותו את הרפובליקה הפדרלית של גרמניה; (2) הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, בסכום חודשי העולה על 1,000 שקלים חדשים, או שאינו מקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה מכוח סעיף 3.(ב) לצורך בדיקת זכאות למענק הטבות שנתי לפי סעיף זה לא תיבדק קיומה של נכות כהגדרתה בחוק נכי רדיפות הנאצים.(ג) מענק ההטבות השנתי שלו זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יהיה בסכום של 3,600 שקלים חדשים, והוא ישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה.(ד) הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בדצמבר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014);"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון."ביטול סעיף 55.סעיף 5 לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 5א6.בסעיף 5א לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) –(א) ברישה, במקום "שאינו זכאי להטבות הקבועות בסעיף 3 או 4 וזכאי" יבוא "הזכאי";(ב) במקום פסקה (2) יבוא:"(2) הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, קצבה לפי ההסכם עם גרמניה או קצבה מכוח סעיף 3, ולא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילתו של חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח–2008;";(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:(1) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה–1965‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 106. ; הפטור לפי פסקה זו יינתן גם אם הזכאות היא רק של אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה;(2) מענק הטבות שנתי בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה עד 10 בפברואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה – "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007;"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;(3) תוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, למי שזכאי לסיוע כאמור, ."תיקון סעיף 67. בסעיף 6 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "2" יבוא "2(א)", במקום "45 ימים" יבוא "60 ימים", ובסופו יבוא "ועדת עררים רשאית להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "45 ימים" יבוא "60 ימים".תיקון סעיף 6א8.בסעיף 6א לחוק העיקרי –(1) בכל מקום, במקום "סעיף 2" יבוא "סעיף 2(א)";(2) במקום "סעיפים 3, 4, 5 או 5א" יבוא "סעיפים 4 או 5א";(3) במקום "הנחה בארנונה כאמור בסעיפים 3(ב)(3) או 4(2) ופטור" יבוא "פטור" ובמקום "בסעיפים 3(ב)(4), 4(3) או 5א(ב)(1)" יבוא "בסעיף 5א(ב)(1)".ביטול סעיף 79.סעיף 7 לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 810.בסעיף 8(א) לחוק העיקרי, במקום "קצבה לפי סעיף 3(ב)(1) ומענק" יבוא "מענק".תיקון סעיף 8א11.בסעיף 8א לחוק העיקרי – (1) האמור בו יסומן "(א)" ובו, במקום הרישה עד המילים "עם גרמניה" יבוא "קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב) מענק שנתי לפי חוק זה לא ייחשב כהטבה באותו עניין שבתחומי ההטבות – (1) לעניין סעיף 17ה לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב–1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 205.;(2) לעניין סעיף 8 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 178.;(3) לעניין סעיף 10 לחוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א–2001 ס"ח התשס"א, עמ' 424.."תיקון חוק הביטוח הלאומי
משוב א- א+