אישור החוק - הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס` 13), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏09 ‏יוני ‏2014 18:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
יפעת קריב
נסים זאב
משה זלמן פייגלין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ”ג–1963, וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל–1970, קובעים כי קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל וקרובי משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה, רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון הממלכתי על חשבון המעביד. עם זאת, החוקים האמורים אינם מסדירים את היעדרותם של קרובי משפחה, כאמור, ביום האזכרה הפרטית של אותה משפחה.
    סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי”א–1951 (להלן – חוק חופשה שנתית), קובע כי במהלך שנת עבודה רשאי עובד לממש יום אחד מימי החופשה המגיעים לו, לפי החוק, במועד שיבחר, ויום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת לחוק.
    בתיקון זה לחוק חופשה שנתית הוסף יום האזכרה הפרטית לרשימת הימים המנויים בתוספת לחוק חופשה שנתית, ובכך נקבע כי יום האזכרה הפרטית יהיה יום בחירה לעובד מתוך מכסת ימי החופשה העומדים לרשותו. מטרת תיקון זה היא לאפשר לקרובי משפחה של מי שנפלו במערכות ישראל או נפטרו כתוצאה מפעולות איבה, להתייחד עם זכר יקיריהם ולקיים טקסי זיכרון ואבל פרטיים.

החוק המלא


  • חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד (9 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 539, מיום י"ב באדר א' התשע"ד (12 בפברואר 2014), עמ' 64.

    תיקון התוספת 1.בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951 ס"ח התשי"א, עמ' 234; התשע"ג, עמ' 205., בתוספת, אחרי פרט 7 יבוא:"8. יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה – לגבי קרוב משפחתו של מי מהם; לעניין זה, "קרוב משפחה" – כמשמעותו בסעיף 4א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג–1963 ס"ח התשכ"ג, עמ' 72., או בסעיף 7ה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970 ס"ח התש"ל, עמ' 126. , לפי העניין."
משוב א- א+