הצעת ועדה - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 43), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏19 ‏מאי ‏2014 19:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

עדי קול
יפעת קריב
עפו אגבאריה
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה מבטל את המאסר כאמצעי לגביית חובות בהוצאה לפועל, פרט למאסר בשל חוב מזונות.
  לצד זאת, החוק מגדיל את אמצעי הגביה שעומדים לרשות הזוכה. בהקשר זה נקבע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על קבלת מספרי הטלפון של החייב, על קבלת עידכון מרשות ההגירה והאוכלוסין על כניסת החייב לישראל ועל קבלת מידע מגורמים נוספים.
  כמו כן, הוסף לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז–1967 אמצעי אכיפה חדש של מרשם חייבים משתמטים. מטרתו של מרשם זה היא לאפשר למי שמעוניין להתקשר עם החייב או למי שכבר התקשר עמו לכלכל את צעדיו, כמו גם ליצור אמצעי לחץ על החייב לשלם את חובו. במרשם יירשמו רק החייבים שרשם ההוצאה לפועל הגיע למסקנה כי הם בעלי יכולת לשלם את חובם אך משתמטים מלעשות כן. כדי להבטיח כי חייב שאינו בעל יכולת לשלם לא יירשם במרשם, החוק קובע פרוצדורה שרק בהתקיים כל התנאים האמורים בה רשאי יהיה רשם ההוצאה לפועל להורות על רישומו של חייב במרשם. פרוצדורה זו כוללת, בין היתר, שליחת אזהרה לחייב, הזמנת החייב לדיון בעניינו וניסיון ליצור קשר טלפוני עם החייב. כמו כן, בשל חומרת הפגיעה שעשויה בשמו הטוב של אדם שפרטיו נרשמו במרשם, נקבע כי רישום במרשם יינקט כאמצעי אכיפה אחרון, וזאת לאחר שהשימוש ביתר אמצעי האכיפה הקיימים בחוק לא הועיל לגביית החוב.

החוק המלא


 • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 43), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ד (19 במאי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 864, מיום ט"ז באדר ב' התשע"ד (18 במרס 2014), עמ' 542.

  תיקון סעיף 7 1.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ג, עמ' 98. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 – (1) בסעיף קטן (א1), אחרי "כאמור בפרק ו'1" יבוא "לרשום אותו במרשם החייבים המשתמטים כאמור בפרק ו'2";(2) בסעיף קטן (ג), במקום "או הליכי" יבוא "לא יירשם חייב במרשם החייבים המשתמטים כאמור בפרק ו'2, ולא יינקטו נגד חייב הליכי";(3) בסעיף קטן (ו), במקום "למרשם האוכלוסין" יבוא "לרשות האוכלוסין וההגירה", אחרי "מידע בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו לישראל" יבוא "או עדכון על כניסת החייב לישראל, אם היה החייב מחוץ לישראל בזמן המצאת המידע", ובסופו יבוא "או למסור לו עדכון על כניסת החייב לישראל, אם היה החייב מחוץ לישראל בזמן המצאת המידע".תיקון סעיף 7ב2.בסעיף 7ב לחוק העיקרי – (1) אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:"(א1א)(1) מנהל מערכת ההוצאה לפועל או רשם ההוצאה לפועל, רשאים לצוות על הגורם המפורט בטור א' בפרט 14 לתוספת השנייה (בסעיף קטן זה – הגורם שבתוספת) למסור להם את מספרי הטלפון הנייד או הנייח של החייב, ויכול שהמידע כאמור יימסר באמצעות גורם אחר מטעם הגורם שבתוספת, המספק שירות מידע לבירור מספרי טלפון, ובלבד שלא יימסרו מספרי טלפון של חייב שביקש מהגורמים האמורים כי מספרים אלה יישארו חסויים.(2) מספרי הטלפון כאמור בפסקה (1) יכולים לשמש את עובדי מערכת ההוצאה לפועל לשם יצירת קשר עם החייב כדי ליידעו על הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו.(3) מידע שהתקבל לפי פסקה (1) לא יימסר לזוכה.(4) שר המשפטים יקבע הוראות לעניין פסקה (1), כדי למנוע מגורם שבתוספת או מגורם מטעמו להיחשף למידע על זהות החייב בהעברת מספרי הטלפון כאמור באותה פסקה.(5) יידוע טלפוני על הליכי הוצאה לפועל לפי סעיף קטן זה אינו המצאה לפי החוק ואין בו כדי לגרוע מחובת המצאת אזהרה לפי סעיף 7.";(2) סעיף קטן (ה) – בטל.הוספת סעיף 7ב23.אחרי סעיף 7ב1 לחוק העיקרי יבוא:"מידע על כניסת חייב לארץ7ב2.סבר רשם ההוצאה לפועל, על יסוד בקשת הזוכה, כי לא ניתן לנקוט הליכי גבייה נגד החייב מאחר שנראה שהחייב נמצא מחוץ לישראל, הוא רשאי להורות לרשות האוכלוסין וההגירה למסור לו עדכון על כניסת החייב לישראל, ובלבד שחלפו 45 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או שרואים אותו ככזה לפי סעיפים 7ג, 67(ד), 69יא(ד) או 69יג(ד); רשם ההוצאה לפועל יהיה רשאי להודיע לזוכה אם התקבל עדכון כאמור על כניסת החייב לישראל."תיקון סעיף 7ג4.בסעיף 7ג(א) לחוק העיקרי, אחרי "פרק ו'1" יבוא "רישום במרשם החייבים המשתמטים לפי הוראות פרק ו'2".תיקון סעיף 20ג5.בסעיף 20ג לחוק העיקרי, אחרי "ו'1" יבוא "ו'2".תיקון סעיף 66ד6.בסעיף 66ד(ג), המילים "שאישר רשם ההוצאה לפועל" – יימחקו.הוספת פרק ו'27.אחרי סעיף 66ד לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ו'2: מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם
  רישום חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חוב במרשם החייבים המשתמטים66ה.(א) רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או לבקשת זוכה, לצוות על רישומו של חייב במרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם (להלן – מרשם החייבים המשתמטים), ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) הוא שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב, וכי נוכח הליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב והטלת הגבלות לפי פרק ו'1, אין הליכים אחרים שפגיעתם בחייב פחותה ויש בהם כדי להביא לתשלום החוב;(2) חובותיו הפסוקים של החייב עולים על 10,000 שקלים חדשים במצטבר;(3) התקיים אחד מאלה:(א) טרם חלפו שישה חודשים מיום שהחייב הובא לפני רשם הוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף 69יב או בא לפניו בדרך אחרת והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום;(ב) רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו לפי סעיפים 7ג, 67(ד), 69יא(ד) או 69יג(ד), והתקיימו כל אלה:(1) חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה;(2) נשלחה לחייב הזמנה בדואר רשום עם אישור מסירה, להתייצב לדיון בעניין רישומו במרשם החייבים המשתמטים; (3) בהזמנה לפי פסקה (2) צוין כי רשם ההוצאה לפועל יורה על רישום החייב במרשם החייבים המשתמטים, אלא אם כן החייב יפרע את החוב או יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל או לדיון בעניין רישומו במרשם החייבים המשתמטים, וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שניתנה החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל;(4) נעשה ניסיון ממשי ליצור קשר עם החייב באמצעות הטלפון הנייח או הנייד, אם הוא ידוע למערכת ההוצאה לפועל, כדי לוודא שקיבל את האזהרה ואת ההזמנה לדיון לפי פסקה (2), וכי הוא יודע שמתקיימים נגדו הליכים לפי חוק זה;
משוב א- א+