אישור החוק - הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 15), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 18:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

ציפי לבני
דב חנין
מיקי לוי
עדי קול
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 15), התשע”ד–2014, מסמיך את הממונה על ההגבלים העסקיים לערוך בדיקות יזומות לגבי רמת התחרות בענפי משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים לתחרות, ביוזמתו או לבקשת שר או גוף ממשלתי, תוך שימוש במקצועיות ובידע הקיימים ברשות ההגבלים העסקיים. בדיקות אלה יאפשרו בחינה של התחרות בשווקים השונים, ואת ההשפעות והתוצאות של שינויים מבניים ורפורמות שבוצעו בהם.
  הממונה יהיה רשאי למסור את מסקנותיו המנומקות והמלצותיו לשר האוצר ולשר שנושא הבדיקה מצוי בתחום אחריותו. ככל שמדובר בענף שהסדרתו לפי דין היא בתחום אחריותו של גוף אחר, כגון תאגידים סטטוטוריים או יחידות סמך ממשלתיות, ניתן יהיה להעביר את המסקנות גם למי שעומד בראש אותו הגוף. בשם עקרון הפומביות והשקיפות, נקבע כי הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט של הרשות להגבלים עסקיים, ובכל דרך אחרת שימצא לנכון.

החוק המלא


 • חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 15), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 702, מיום ז' בתמוז התשע"ב (27 ביוני 2012), עמ' 984, עמ' 993.

  הוספת סעיף 44א1.בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ד, עמ' 412., אחרי סעיף 44 יבוא:"בדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים 44א.(א) הממונה רשאי לערוך בדיקות לגבי רמת התחרות בענפי משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים לתחרות, וכן רשאי הוא למסור את המסקנות המנומקות של בדיקותיו ואת המלצותיו לשר שנושא הבדיקה הוא בתחום אחריותו ולשר האוצר, ובענף שהסדרתו לפי דין היא בתחום אחריותו של גוף אחר – גם למי שעומד בראש אותו גוף.(ב) הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט של הרשות ובכל דרך אחרת שימצא לנכון."
משוב א- א+