הסתייגות - הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 101), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏מרץ ‏2014 22:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 37

יריב לוין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק כולל תיקון מקיף לחוק התכנון והבנייה שעיקרו בפרקי התכנון והרישוי ואשר נועד בעיקרו לבזר את הסמכויות בין מוסדות התכנון, לייעל ולקצר את הליכי התכנון והרישוי, לשפר את השירות לאזרח ולהגדיל את מלאי יחידות הדיור. החוק מבקש לבצע תיקונים מהותיים בארבעה תחומים מרכזיים:
    ראשית, ביזור סמכויות לוועדות המקומיות תוך יצירת מדרג וחלוקת סמכויות בין הועדות המקומיות לוועדות המחוזיות, בהתאם ליכולתן המקצועית של הוועדות המקומיות ותוך התייחסות ואבחנה בין ועדות מקומיות שלא הוסמכו, לוועדות מקומיות עצמאיות ועצמאיות מיוחדות שיוסמכו על ידי שר הפנים ולהן יינתנו סמכויות נוספות. בד בבד עם העברת הסמכויות לוועדות המקומיות יוקמו מנגנוני פיקוח ובקרה שנועדו להבטיח את תקינות פעולתן של הוועדות המקומיות ביניהם, מינוי נציגים נוספים בעלי דעה מייעצת אשר ילוו את הוועדות המקומיות וחיזוק מעמדם של נציגים אלו, חיזוק הדרג המקצועי המסייע לוועדות המקומיות בתפקודן, הקמת יחידת בקרה במשרד הפנים לפיקוח והכוונה של וועדות מקומיות; ועוד.
    שנית, קיצור משך הזמן הנדרש לאישור תכניות על פי החוק. במסגרת זאת, נקבע בין היתר, לוח זמנים מרבי לאישור תכניות תוך מתן סמכות להעברת התכנית לדיון במוסד תכנון גבוה ככל שמוסד התכנון לא עמד בלוח הזמנים הנדרש וכן הסדרת מסלול מקוצר לקידום תכניות בסמכות הועדה המקומית שהינן מצומצמות בהיקפן ובהשפעתן.
    שלישית, ייעול ושיפור הליכי הרישוי והבקרה על ביצוע הבניה באמצעות: יצירת מדרג ואבחנה בין מסלולי רישוי להיתרים הכוללים הליך רישוי מלא, הליך רישוי מקוצר שיחול על סוגי בנינים, עבודות ושימושים בעלי השפעה מעטה מבחינה הנדסית, סביבתית ומרחבית, וכן הענקת פטור מקבלת היתר סוגי עבודות ושימושים שנעשים בהתאם לתכנית ולהנחיות המרחביות ואינם בעלי השלכה מהותית מבחינה הנדסית וסביבתית בתחום הבקרה על הליכי הרישוי יוקמו מכוני בקרה פרטיים שיבקרו את הבקשות להיתרי בניה ואת ביצוע הבניה, כדי להבטיח את האיכות והבטיחות של הבניינים. לצורך כך, במכוני הבקרה יועסקו בעלי מקצוע בתחומים שונים של ענף הבניין ובקרים מורשים בתחומים שונים, אשר בידם מוצע לתת את הסמכויות הנתונות כיום בידי הגורמים המאשרים, דהיינו גורמים אשר אישורם או התייעצות עימם, נדרשת כתנאי למתן היתר מתוקף חיקוקים שונים. במכון הבקרה יועסקו בקרים מורשים מטעם ארבעה גורמים מאשרים: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, הרשות הארצית לכבאות והצלה והרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק ההתגוננות האזרחית. כמו כן שר הפנים יהיה רשאי לקבוע חובת בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה על ביצוע עבודות.
    רביעית, קביעת הסדרים לשם קידומו של דיור בהישג יד: חיוב לכלול דירות קטנות בתוכניות; מתן תמריצים לבניית דיור להשכרה לטווח ארוך; וחיוב הממשלה לקבוע יעדים לשיווק דירות להשכרה לטווח ארוך ובמחיר מופחת. לבסוף, מוצעים שורה של תיקונים שנועדו לשפר ולייעל את הליך התכנון והרישוי של תשתיות מסוגים שונים.
משוב א- א+